Home

Innretningsforskriften §10

§ 10 Anlegg, systemer og utstyr. Generell referanse til NORSOK - anses hele standarden som anerkjent? § 80 Maskiner og sikkerhetskomponenter som ikke omfattes av innretningsforskriften. Hvilke direktiver gjelder for reguleringsventiler, aktuatorer, kontrollsystemer og hydrauliske anlegg? § 82 Ikrafttredelse. Bruken av eldre tekniske krav Til Innretningsforskriften § 10a Regelverk § 10a Tennkildekontroll. Paragraf Vis Skjul For å forebygge og verne mot antennelse av brennbare væsker og eksplosjonsfarlig gass skal det foretas en systematisk kartlegging av potensielle elektriske og ikke-elektriske tennkilder. Det skal videre settes i verk nødvendige tekniske.

Fortolkninger til innretningsforskriften

Tennkildekontroll - Petroleumstilsyne

Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med

Virkeområde - Petroleumstilsyne

Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med

 1. petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften), som er underlagt Petroleumstilsynet. International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) ga anbefalinger med hensyn om merking av faste innretninger utenskjærs allerede i 1965. Disse er senere endret og inngår nå i IALA Recommendation O-139 On The Marking o
 2. 07.10.2020 10:20:59. Foreslår 2,5 milliardar kroner til Kystverket I forslaget til statsbudsjett for 2021 er det løyvd om lag 2,5 milliardar kroner til Kystverket si verksemd. Det er om lag like mykje som i år
 3. g og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) § 71. Du finner også en veileder til forskriften på Petroleumtilsynet sine sider.. I følge innretningsforskriften skal merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten være i samsvar med Kystverkets bestemmelser
 4. -Rammeforskiften og styringsforskriften, som har hjemmel i eltilsynsloven §2, §10 og §12. -Innretningsforskriften og aktivitetsforskriften, som har hjemmel i petroleumsloven §10, og arbeidsmiljøloven. -FEL, som har hjemmel i eltilsynsloven §2
 5. Veiledning til Innretningsforskriften § 10A. I Ptil veiledning om § 10A i Innretningsforskriften nevnes at man bør bruke standarden NS-EN 1127-1 for å oppfylle § 10A. 4
 6. g og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) har flere paralleller med FHOSEX. § 5 krever blant annet områdeklassifisering, og § 10 tennkildekontroll. § 47 tar for seg elektriske anlegg. § 77 tar for seg EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)
 7. 10 Petroleumsfelt med innretninger i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). - FOR-2010-02-12 nr. 158 Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) - KAP VIII Sikkerhetssoner til havs. - FOR-2012-12.

Innretningsforskriften. X . Aktivitetsforskriften. X . Teknisk og operasjonell forskrift. X . NORSOK S-002N. X . NORSOK S-005N. X . NS 4814 2007 Akustikk, Bestemmelse av støybelastning i arbeidet Områdelydmålinger og utarbeielse av støykotekart. X. X. NS 4815-1 Måling av yrkesmessig eksponering av støy for arbeidstakere, forenklet metode. 18.10.2002: 1185: Forskrift om fra hvilke tredjeland det kan importeres egg, eggprodukter, snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og melkebaserte produkter samt visse kjøttprodukter (Forskrift om tredjelandsimport av snegler mv) 18.10.2002: 1180: Forskrift om kakao- og sjokoladeprodukter: 09.09.2002: 98 01.10 - 02.10: RVK Grunnkurs - Generelt til havs; 12.10 - 13.10: RVK Basic Course - Drilling and Wells; 02.11 - 03.11: RVK Basic Course - General Offshore; Vi tar forbehold om endring av datoer eller kansellering av kurs Petroleumsloven -> Innretningsforskriften -> IEC 61892 mvh Mats Postet: 15.11.2011 - 07:10 Re:Forhold mellom lov, forskrift, norm, standard. Forumleder. Mats har som vanlig helt rett. Ingen ytterligere kommentar herfra er nødvendig, men hvis Mats leser dette skulle det vært. 2005-12-10 Tilbaketrukket: ICS: 75.180.01 - Utstyr for petroleums- og naturgassindustri generelt 913.13 - NORSOK del S - Safety (SHE) De som kjøpte denne kjøpte også: NORSOK L-002:2016. NORSOK S-001. NORSOK L-004:2016. Liknende dokumenter: NORSOK S-003:2017. NORSOK P-002:2014. NORSOK D-001.

Isolasjon/ Megger test i fuktig vær

Petroleumstilsynet sende 10. juli 2013 forslag til endringar i mellom anna forskrift 29. april 2010 nr. 634 om utforming og utrustning av innretningar med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) på høyring § 12 - Materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier, innretningsforskriften. § 13 - Ventilasjon og inneklima, innretningsforskriften § 46 - Elektriske anlegg se punkt k, innretningsforskriften Det er flere forhold som også blir nevnt i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten f.eks lys, støy osv I dag er det den nye HMS regelverket som gjelder for petroleumsvirksomheten. I henhold til § 83(innretningsforskriften) kan fortsatt FEA-M kan legges til grunn for eksisterende innretninger for drift og vedlikehold av disse, men ved større endringer skal den nye forskriften legges til grunn Innretningsforskriften: §61 om næringsmiddel og drikkevannsforsyning. Aktivitetsforskriften: §13 om næringsmidler og drikkevann. En oversikt over næringsmiddelregelverket som er gjort gjeldende for innretninger til havs: LOV-2003-12-19-124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. FOR-2008-12-22-1623: Forskrift om næringsmiddelhygien Hei, krav om dette står i beskrevet i normen IEC 61892-2 punkt 10.4.5 side 46. Der står det at det skal være maks 30 mA forankoblet vern. Krav om beskyttelse i forskriften står beskrevet i Innretningsforskriften § 46

• Innretningsforskriften §§ 20 om ergonomiske forhold og 13 om materialhåndtering m.m. • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 10 Om arbeidsgivers ansvar for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid • Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. I innretningsforskriften § 58 reguleres utformingen av selve boligkvarteret, mens aktivitetsforskriften § 19 har bestemmelser om utnyttelsen av lugarene. I tillegg gir rammeforskriften § 70 Petroleumstilsynet adgang til å gi dispensasjon fra bestemmelsene i både rammeforskriften selv, innretningsforskriften og aktivitetsforskriften, etter søknad fra rettighetshaveren Opublikowano: 22.03.2017 - 10:12 Re: EX klassing for pumper. Henning Staff For offshore anlegg så gjelder Innretningsforskriften fra Ptil, og i denne forskriftens §78 kreves det at utstyr som definert i FUSEX skal være i samsvar med ATEX direktivets krav også for offshoreanleggene - Innretningsforskriften § 8 om sikkerhetsfunksjoner, § 10 om anlegg, systemer og utstyr samt utvalgte §§ i kapittel V om fysiske barrierer - Aktivitetsforskriften § 16 om installasjon og ferdigstilling, kapittel VI om operasjonelle forutsetninger for oppstart og bruk samt kapittel IX om vedlikehold innretningsforskriften § 58 er uten betydning for spørsmålet om adgang til lugardeling. Som vi skal se nedenfor vil innretningsforskriften § 58 ha betydning for tolkningen av aktivitetsforskriften § 19. Kravene i innretningsforskriften § 58 er generelt formulert. Det sentrale funksjonskravet er at det må være et forsvarlig bomiljø

Forskrift om innredning, rekreasjonstilbud, kost og

Professor Olav Hanssens vei 10, Boks 599, 4003 Stavanger, telefon: 51 87 60 50, telefaks: 51 87 60 80, E-post: postboks@ptil.no, internett: www.ptil.no Likelydende brev - se vedlagt adresseliste Vår saksbehandler Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Ptil 2012/1809/OT/HKS/GM Innretningsforskriften § 23 om støy og akustikk har krav til hvordan innretninger skal utformes for å hindre at personell som skal drifte innretningen skal ha lavest mulig støyeksponering. Denne forskriften viser i stor grad til Norsok S002 som anerkjent norm

Forskrift om utføring av aktiviteter i

 1. Innretningsforskriften §§ 20 om ergonomiske forhold og 13 om materialhåndtering m.m. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 10 om arbeidsgivers ansvar for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid; Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.
 2. Postet: 22.03.2017 - 10:12 Re: EX klassing for pumper. Henning Staff For offshore anlegg så gjelder Innretningsforskriften fra Ptil, og i denne forskriftens §78 kreves det at utstyr som definert i FUSEX skal være i samsvar med ATEX direktivets krav også for offshoreanleggene
 3. Endringsdokument innretningsforskriften EVAKUERING. download Report . Comments . Transcription . Endringsdokument innretningsforskriften EVAKUERING.
 4. Tilsynsrapport - Petroleumstilsyne

Hei. Lurte på om det er noen krav til minste tverrsnitt på en exd instrumentkabel offshore? Var noe snakk i å bruke en Cat5e nettverkskabel kabel for power til exd instrument, der det er gjort beregninger på om tverrsnittet holder De norske Bokklubbene - De beste forfatterne - rett hjem. Maks rabatt på nye bøker og fri frakt på ordre over 299,- . Hovedbøkene sendes alltid portofritt Comments . Transcription . Tilsynsrapport - Cat § 10-1. Planlegging og tilrettelegging av arbeidet § 10-2. Forebygging av skader ved ergonomisk belastende arbeid § 10-3. Krav til valg av arbeidsutstyr § 10-4. Krav om systematisk kontroll og vedlikehold § 10-5

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres

INNRETNINGSFORSKRIFTEN. jan 2003 T.Andersen NEK 23 INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2002 III-V § 46 Elektriske anlegg Elektriske anlegg skal utformes med vern og annen beskyttelse slik at unormale tilstander og feil som kan medføre fare for personellet og innretningen, unngås Innretningsforskriften NORSOK Innretningsforskriften § 11: •Ulykkeslaster og naturlaster med en årlig sannsynlighet større enn eller lik 1x10-4, skal ikke medføre tap av en hovedsikkerhetsfunksjon. NORSOK N-003 (komitéutkast august 2013) •If risk analysis is not carried out the impact energy in (head-o 10-3/4 CASING PUP WITH INDUCTIVE COUPLER 10-3/4 CASING HANGER 1/4 DH CABLE kabel for tubing sub. • Innretningsforskriften § 48 - Brønnbarrierer • Brønnbarrierene skal utformes slik at ytelsen kan verifiseres. • Nytt krav i 2014: Innretningsforskriften § 54. Innretningsforskriften; Aktivitetsforskriften; Teknisk og operasjonell forskrift; Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring. Her kan du laste ned alle høringskommentarene. Kontaktperson i Petroleumstilsynet: Hilda Kjeldstad: hilda.kjeldstad@ptil.n Red. anm.: Direktivets gjennomføringsfrist er forlenget til 30.10.2013 gjennom endringsdirektiv 2012/11/EU. BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2009). Sammendrag av innhold Direktiv om minimumskrav for sikkerhet og helse for arbeidstakere som utsettes for risiko på grunn av elektromagnetiske felt ble første gang vedtatt 29. april 2004 (2004/40/EF)

10.4.11 Kommunene.. 68 11 Vedlegg II Regelverk for beredskap i petroleumsvirksomheten 11.2.4 Innretningsforskriften.. 73 12 Vedlegg III Norsk olje og gassretningslinjer. Innretningsforskriften § 70 viser tilbake til kravene i BSL D 5-1 og gjør de gjeldende for helikopterdekk på innretninger i tilknytning til petroleumsvirksomhet til havs. 10.06.2020 18/02954-97 Luftfartstilsynet vil vurdere om tidspunkt for ikrafttredelse av endringen til BSL D 5-1 skal vær Med HMS-regelverket menes først og fremst de offentligrettslige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, sikkerhetsbestemmelsene i petroleumsloven, rammeforskriften, styringsforskriften, innretningsforskriften, aktivitetsforskriften, teknisk- og operasjonell forskrift samt seks felles arbeidsmiljøforskrifter 01.10 Her skriver Kværner og 18 år gamle Arne historie; 01.10 Kjøkkenpraten kan redde liv; 01.10 Se TVH-Bingo direkte fra klokken 20; 01.10 Paddies forlenger helga for deg; 01.10 Tre generasjoner med bilselgere på Avaldsnes; 30.09 Mannen fylte leiligheten med stjålne sykle Innretningsforskriften er hjemlet i arbeidsmiljøloven og petroleumsloven. Dette er en videreføring av tidligere rett, og er etablert praksis i petroleumsvirksomheten til havs. 2 Forskrift av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personli

Virksomheter skal foreta en helhetsvurdering av de særlige farer som eksplosiv atmosfære skaper ved virksomheten (§ 10 Områder der eksplosive atmosfærer kan dannes). For petroleumsvirksomhet til havs gjelder Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) Innretningsforskriften er hjemlet i arbeidsmiljøloven og petroleumsloven. Dette er en videreføring av tidligere rett, og er etablert praksis i petroleumsvirksomheten til havs. Forskrift av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr.

Ny veiledning om forsyningsforskriften - regjeringen

 1. Innretningsforskriften Kap III • Ytterligere presisert gjennom bruk av veiledninger og retningslinjer, jf for eksempel Veiledning til innretningsforskriften § 11 - Presumsjon om forsvarlighet ved samsvar med relevante NORSOK og API standarder mv som det vises til i veiledningen, og bevisbyrde m h t forsvarlighet ved avvi
 2. 15.10.2012 1 Ivar Alvik Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten Problemet - regulering av risiko • Petroleumsvirksomhetens særpreg - virksomhet for eksempel Veiledning til innretningsforskriften §11 - Presumsjon om forsvarlighet ved samsvar med relevante NORSOK og AP
 3. • Innretningsforskriften • Skipssikkerhetsloven • Forskrift om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger. • SOLAS • NORSOK-standard S001 Technical safety • IMO-resolusjoner • IMO MODU-code . 10/6/2010 7:41:26 AM.
 4. Innretningsforskriften §23 og aktivitetsforskriften § 38, TOF §25 og 48 - Krav til områdestøy - Innretningsforskriften §23, Norsok S-002, TOF §25 •Indirekte krav - Bruk av personlig verneutstyr - Aktivitetsforskriften §42, Forskrift om bruk av personlig verneutstyr §
 5. Grunnleggende innføring i forskjellen (sammenhengen) mellom anbefalinger, retningslinjer, læreplaner, standarder, prose
 6. Innretningsforskriften Aktivitetsforskriften Teknisk-og-operasjonell-forskrift (kun landanlegg) 4 Godkjent: 11. november 2016 4. Prinsipper Prinsipper som skal legges til grunn for beslutning om kompetanse- og opplæringskrav i Norsk olje og gass. 4.1.

Gjennomføring: 9 - 10 mars 2020. Priser: Grunnkurs/Basic Course (alle) - 2 dager NOK 5.800. Kurspris inkluderer studiekompendium og lunsj/kaffe/te/frukt. NB! Kursdeltakere må ta med pc eller nettbrett for tilgang til forskriftene på nett. Hvis du har tatt RVK Grunnkurs tidligere, kan du delta kun dag 2 - NOK 3.300. Ta kontakt for informasjon Innretningsforskriften §23 Støy og akustikk, veiledning Ved utforming og planlegging av innretninger skal det tas hensyn til at bruk av hørselsvern ikke er en måte å innfri eksponeringskravet på. 7 . Støyindikator 8 ----- Hørselskader - statistikk 9 •Ca 600 nye eller forverrede. 10.4.11 Kommunene.. 66. Olje- og energidepartementet Studie: Beredskap og støttefunksjoner Underlag for konsekvensutredning Jan 11.2.4 Innretningsforskriften.. 71 12 Vedlegg III Norsk olje og gassretningslinjer. • FOR 1991-10-16 nr 853: Forskrift om beredskapsfartøy. • FOR 1986-12-17 nr 2318: Forskrift om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger, § 16 Helsekontor • FOR-2001-09-03-1100: Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (Innretningsforskriften, del av NORSOK Innretningsforskriften til Petroleumstilsynet tar for seg krav til det elektriske anlegget. Ett av punktene (punkt j) er at det elektriske anlegget skal utformes med tilstrekkelig beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser

Innretningsforskriften § 15 om kjemikalier og kjemisk påvirkning (NORSOK S-002), Aktivitetsforskriften § 36 om kjemisk eksponering; Forskrift om tiltaks- og grenseverdier; Forskrift om utførelse av arbeid kap. 3 Norsk tillegg til materialsamling i petroleumsrett! Det norske tillegget til materialsamlingen i JUS5410 heter Petroleumsrett - materialsamling, TILLEGG og erstatter det engelske tillegget: Regulations offshore and onshore a supplement to Petroleum Law - Selected Documents (2010). Sjørettsfondet 2011. Tillegget inneholder i hovedsak 5 forskrifter: Aktivitetsforskriften.

Forslag til ny forskrift om fartøy under 24 m som fører 12

HeiATEX var vist til I innretningsforskriften §78, men den ble opphevet ved forskrift 26. april 2019. Antar at det fortsatt er krav til ATEX for offshore installasjoner, men hvor er det hjemlet&nbs.. 10.2 Qualification of personnel 21 10.3 Qualification of procedures 22 11 Inspection and test 22 12 Sealing of pipe penetration 22 12.1 PTIL Innretningsforskriften, prEN 14303 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made mineral wool (MW) products. 10 PTIL/PSA Et regelverksperspektiv • Rammeforskriften § 3 og innretni ngsforskriften § 1 gir på enkelte områder: - flyttbare innretninger mulighet for å legge et maritimt regelverk med utfyllende klasseregler til grunn for relevante tekniske krav - kan da se vekk fra innretningsforskriften på disse områdene når det gjelder. Innretningsforskriften § 44 om evakueringsmidler: 5 2012-12-27 . Beredskapsorganisering 1. linje er der hvor hendelsen inntreffer og bekjempes 2. linje er en støttefunksjon for 1. linje 3. linje er det øverste beredskapsnivået og har en rekke oppgaver - som eksempelvis kvalitetssikring av 2. linje

Regulerer EX offshore? - Forum www

 1. C Vanninjeksjonskjemikalier 1-Biocid 10 800 10 800 F Hjelpekjemikalier 27-Vaske- og rensemidler 20 20 32-Vannbehandlingskjemikalier 11 340 8 5051) 5 6702) Sum3) 25 580 19 4851) 16 6502) 1) Gjelder for 2020 2) Gjelder f.o.m 2021 3) Omfatter ikke hjelpekjemikalier i lukkede systemer. 4.2 Stoff i gul kategor
 2. Innretningsforskriften § 10a om tennkildekontroll, § 10 om anlegg, systemer og utstyr, jf. veiledningen som viser til NORSOK R-001, kapittel 5.5.1.9og§ 69 jf.veiledningen som viser til NORSOK R-002 Aktivitetsforskriften § 92 om løfteoperasjoner, jf.veiledning som viser til NORSOK R-003N 5.1.6 Vedlikehold av ståltau Avvik
 3. Med HMS-regelverket menes først og fremst de offentligrettslige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, sikkerhetsbestemmelsene i petroleumsloven, rammeforskriften, styringsforskriften, innretningsforskriften, aktivitetsforskriften, teknisk- og operasjonell forskrift samt seks felles arbeidsmiljøforskrifter.
 4. Innretningsforskriften §19 sier at arbeidsområder og arbeidsutstyr skal utformes og plasseres slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske belastninger som følge av arbeidet. Aktivitetsforskriften(offshore) §33 sier at arbeidsgiveren skal redusere uheldige belastningforhold
 5. Innretningsforskriften: Last med årlig sannsynlighet > 10-4 skal ikke medføre tap av hovedsikkerhets-funksjon* Dataunderlag Forutsetninger / Antagelser Metoder / Modeller Validitet / Begrensninger / Robusthet / Sensitivitet Hvor godt forstår vi beslutningstager
 6. g film. Download Submarine 1080p/720p/480p HD. FInne tusen av filmer på, se en favoritt filmer online herfra. Finne..

og 10 (beredskap) Endringer som følge av at beredskarav er tatt inn i forskrift og at Miljødirektoratet har ny mal for tillatelser. Side 3 av 9 1 Aktiviteter som omfattes av tillatelsen Miljødirektoratet gir tillatelse til forurensning eller fare for forurensning fra følgend Laste ned Electronic Lover film gratis, Se Electronic Lover med norsk tekst, Gratis Electronic Lover film på nett lovlig, Se Electronic Love..

Innretningsforskriften(IF) § 48: Brønnbarrierer • •«skal utformes slik at de ivaretar brønnintegritet for den lengste tiden brønnen forventes forlatt» • •«skal utformes slik at ytelsen kan verifiseres» •Aktivitetsforskriften(AF) § 88: Sikring av brønner • «sikres slik at brønnintegritet ivaretas i den tiden de er forlatt Side 2 av 10 Endringslogg Endrings-nummer Endrings- dato Vilkår som endres Hva endringen(e) gjelder Punkt 4. Injeksjon: Inkludering av formasjonen Hordalandgruppen 1 17. juni 2019 Punkt 9.1.4 Mekanisk bekjempelse på åpent hav: Endring av responstid fra 3 til 5 time Når deling av kunnskap blir straffbart. Om NORSOK standarder, betalingstjenester, «tilgjengeliggjøring» og opphavsrett. Informasjon til Sikkerhetsforu Rent vann på offshore innretninger e-learning Time: 09/03/2016 - 09/03/2026 Location: Godesetdalen 10 4034 Stavanger Price: kr6,900.00 Spaces: 94 Course Category: E-Learning/Distance learning HMS Courses Maritime Repair and Maintenance Sign up Ambio Ingeniørtjenester AS AMBIO Ingeniørtjenester AS tilbyr rådgiving og tjenester til offshore og landbasert industri

KOSTNADENE PÅ NORSK SOKKEL Ormen Lange: Shell måtte ha boret dobbelt så mange brønner med nye regler. Uten å ha fått ut mer gass 10 Beredskap mot akutt forurensning 11 Måling og beregning av utslipp 12 Rapportering til Miljødirektoratet 13 Utskifting av utstyr 3 Overordnede vilkår 3.1 Tillatelsens gyldighet Hvis OMV ikke tar i bruk tillatelsen eller deler av tillatelsen innen ett år etter at tillatelsen ble gitt ska Innretningsforskriften, Ramme-forskriften, Forskrift om organise-ring, ledelse og medvirkning, Arbeidsplassforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid, Forskrift om industrivern, Brann- og eksplosjonsvernloven med for-skrifter, POL med forskrift, Stor-ulykkeforskriften Tekniske standarder: NS-EN 15628, 13306, 15341, 3424 og 15221-2 og 3

Du er her: Hjemmeside > Anbudssøk > Juridisk > Juridiske tjenester (alle typer) > NO-STAVANGER: Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester; Se utgåtte anbud. Bestill Anbud Direkte, og få tilgang til lignende anbud som anbudet nedenfor Gjelder dette kravet kunn høgspent motorere ?NORSOK E-0016.6.1 General A.C. motors should be of the squirrel cage, direct on-line start type. Where variable speed/torque regulation is required, con..

10-Hydraulikkvæske Ikke fastsatt2) 0 Castrol Hyspin AWH-M 46 F Hjelpe- kjemikalier 10-Hydraulikkvæske Ikke fastsatt 2) 0 1) Angitte handelsprodukter kan erstattes av andre produkter med tilsvarende eller bedre miljøegenskaper, jf. pkt. 4.5 10-Hydraulikkvæske Ikke fastsatt2) 0 Sum3) 1) Angitte handelsprodukter kan erstattes av andre med tilsvarende eller bedre miljøegenskaper, jf. pkt. 4.5. 2) Tillates brukt i lukkede systemer i det omfanget som er nødvendig for å gjennomføre tillatte aktiviteter, jf. pkt.1. 3) Omfatterkjemiskeikke hjelpekjemikalier itillattlukkede systemer 31.10.2016 16/9856 /MACE Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Cecilie Magnussen, tlf. 33412500 Til Arkivkode Høringsinstansene Forslag til fem forskrifter som gjennomfører EUs varedirektiver 1. Innledning og bakgrunn innretningsforskriften § 74 om enkle trykkbeholdere 31.10.2016 16/9856 /MACE Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Cecilie Magnussen, tlf. 33412500 Til Arkivkode Høringsinstansene Forslag til fem forskrifter som gjennomfører EUs varedirektiver 1. Innledning og innretningsforskriften § 74 om enkle trykkbeholdere • Innretningsforskriften • Aktivitetsforskriften • Teknisk og operasjonell forskrift • Gyldighet og omfang av veiledning til forskriftene og standarder • Gjennomgang av Standard Norsok R-003N • Henvisning til Norsok-standarder i aktuelt regelverk • Bakgrunn for standarden

 • Køb af brugte møbler.
 • Overspenningsvern type 1.
 • Test audi a5 2.0 tfsi.
 • Sony xperia z1 kontakte exportieren auf pc.
 • Colombo lisboa portugal.
 • Mondkalender online.de haare schneiden.
 • Antibiotika mot diare.
 • Busunternehmen münnerstadt.
 • Magesmerter om natten.
 • Confluence tool.
 • David aas andresen.
 • Termin ausländerbehörde konstanz.
 • General anzeiger online bilder.
 • Stortingsvalg 2009.
 • Betonmast østfold.
 • Tara facebook.
 • Bruksrett hytte 2017.
 • Value chain model.
 • Prüfungsräume uni mannheim.
 • Ustabil menstruasjon.
 • Yoga moers asberg.
 • Infeksjoner etter kyssesyken.
 • Tips restaurant london.
 • Free forum maken.
 • Zdf praktikum schüler.
 • Krimidinner düsseldorf.
 • Norges største it selskaper.
 • Skyhøyt refusjon.
 • Seherkarten liebe.
 • Nachtflohmarkt bern.
 • Normalspor.
 • Lucky der film.
 • Long term weather forecast sharm el sheikh.
 • Kink i nakken tips.
 • Drager fire.
 • Haraldsplass parkering.
 • Imagenes hondureñas.
 • Grend vorverkauf.
 • Polaroid snap touch papir.
 • Beregne trykk.
 • Polska noc kabaretowa 2018 wrocław.