Home

Veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Annen håndtering av eksplosjonsfarlig stoff om bord på skip, må varene gis ny klassifisering i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane. 0: Endret ved forskrift 4 jan 2010 nr. 5 (tidligere § 11-4) Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Publisert september 2010, sist oppdatert mars 2017 Ansvarlig avdeling: Næringsliv, produkter og farlige stoffe Veiledning til forskrift om hÃ¥ndtering av eksplosjonsfarlig stoff READ Veiledning Salver s om skal sprenges nær de angitte objekter skal ikke medføre fare for skade.At ferdselen er liten, ledningene er få og innretningene av l av standard osv., haringen betydning

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff - Lovdat

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig

 1. (3) Tillatelser til produksjon av eksplosiver som er gitt med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 6, gjelder inntil utløpsdato i tillatelsen, men senest til 1. januar 2019
 2. Veiledning fra EU. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfærer implementerer kravene i EUs direktiv for dette området i norsk regelverk. EU har utgitt en veiledning (Guideline) til direktivet: EUs veiledning for gjennomføring av direktiv 1999/92/EF - dansk utgave (pdf, europa.eu
 3. Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) VEILEDNING til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Håndtering av fyrverker
 4. Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer Kapittel 3. Felles bestemmelser for tillatelser til håndtering av eksplosiver § 68 Plassering og flytting av eksplosjonsfarlig stoff ved produksjon av eksplosiver på brukersted2
 5. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff; Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Veiledning til forskrift om håndtering av farlig stoff; Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i.

Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift vises det til forskrift om håndtering av farlig stoff § 11, med følgende tillegg: Utstyr og sikkerhetssystemer skal oppfylle kravene i forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område Skal du selge fyrverkeri i romjula må du ha tillatelse slik Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-1. Krav om tillatelse - samt unntak stiller krav om, og da må du bruke denne søknaden. Den som vil drive handel med eksplosiv vare må ha tillatelse. Tillatelsen til handel kan bare gis til den som anses skikket og skal bare gjelde handel fra et bestemt forretningssted Veiledning til Tankforskriften forurensende stoffer til miljøet med mindre det er spesifikt tillatt i lov, Farlig avfall er definert med henvisning til forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 1. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 2. Forskrift om pyrotekniske artikler 3. Veiledning om håndtering av fyrverkeri 4. Bruk av pyroteknisk vare. Fyrverkeri kan sendes opp nyttårsaften fra klokken 1800 til 1. nyttårsdag klokken 0200, utover dette skal det alltid søkes om tillatelse til opyting (avbrenning)

Av størst betydning for bergsprenger er Forskrift om hånd-tering av eksplosjonsfarlig stoff, kap. 10 Felles bestemmel-ser om bruk av eksplosiv vare og kap.11 Bergsprengning, med veiledning. Disse kapitlene regulerer bruk og håndtering av godkjente eksplosive varer på alle steder der sprengning foregår Forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4. januar 2010 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- o Etter forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-1, plikter enhver, også byggherren, som har befatning med eksplosjonsfarlige stoff å vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for at brann og eksplosjon forebygges, og for å hindre at stoffet kommer på avveie eller i urette hender Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. FOR-2002-06-26-922. Forskrift om pyrotekniske artikler. FOR-2013-10-03-1199. Veiledning. Veiledning om håndtering av fyrverkeri . 01012020 \\ Veiledning. Sikker hverdag. 01012020 \\ pyroteknisk vare. Hovedkontor. Gargu 8 9161 Burfjord Kjøp Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff fra Bokklubber Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff - med endringer, sist ved forskrift 6. mai 2015 nr. 48

veiledning-til-forskrift-om-handtering-av

Kjøp Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff fra Tanum Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff - med endringer, sist ved forskrift 6. mai 2015 nr. 48 Forskrift av 9. juni 1999 nr. 721 om trykkpåkjent utst yr er begrenset til å omfatte konstruksjon, og anlegg for håndtering av brannfarlig eller trykksatt stoff Til § 13 Plassering, I tilfelle anlegget er lokalisert i na boskap til eksplosjonsfarlig område skal lokalet ha kontinuerlig overtryk Krav til dokumentasjon som fremkommer av forskrift om håndtering av farlig stoff, bl.a. utdypet i denne temaveiledningen, skal inngå som del av den samlede dokumentasjon etter Internkontrollforskriften. 14 RISIKO OG RISIKOVURDERING (§ 14) Ved etablering av ny stykkgodsoppbevaring i tilknytning til industrivirksomhet, engroshandel elle - Håndtering av farlige stoffer - Storulykkesvirksomheter av § 3 til § 5. FEK § 24 - Straff Innmelding av farlig stoff: Se egen veiledning for innmelding Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjons- eller eksplosjonsfarlig stoff, som er under trykk, og som derved kan representere en fare ved ukontrollert utslipp. Nærmere Oksiderende væske4 Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS. Med endringer, sist ved forskrift av 4. januar 2010 nr.

Hjem; Jus; Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002 nr. 92 Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av Til slutt må det nevnes at du, nå som du er 15 år gammel, har nådd alderen for når du kan bli ilagt straff etter loven. En happyspring som du snakker om, blir definert som klasse 3 i følge Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 1-3 gjelder Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (FOR-2002-06-26-922) kapittel 7, §7-4 Bygningstekniske forhold, fastsatt av DSB. «Alarmen skal knyttes til FG-godkjent alarmsentral eller vaktsentral, eventuelt politi eller brannvesen der disse har et slikt mottak » -utdrag av veiledning til forskriften

Veiledning til forskrift om brannforebygging - versjon 1.0 28.12.2015 Side 3 Kapittel 1. Innledende bestemmelser Noter (1) Formålsbestemmelsen medfører ikke i seg selv noen plikter, men den sier noe om hvilke verdier forskriften skal ivareta. Dersom noen av pliktene som står i de andr Kjøp Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002 nr. 922 fra Bokklubber Med endringer, sist ved forskrift av 4. januar 2010 nr. Kjøp Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff fra Bokklubber Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff - med endringer, sist ved forskrift av 24, oktober 2014 nr. 1321 Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter stoff Storulykkeforskriften Forskrift om trykkpåkjent utstyr Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (ATEX) Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (ATEX) Forskrift om landtransport av farlig gods (ADR/RID) Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Forskrift om sivi For utfyllende informasjon om forskriftskravene, se DSB sin Veiledning om håndtering av fyrverkeri. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §2-2 stiller krav om at virksomheten skal kartlegge farer og problemer som kan oppstå ved håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og på bakgrunn av dette vurdere risiko

FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (FHMU) Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig i samsvar med sitt formål Veiledning til forskrift om brannforebygging. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Kapittel 9 Handel. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Forskrift om brannforebyggin skal brukes til lovlig tilvirkning av sprengstoff etter forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. § 15. Unntak for jordbrukeres oppbevaring av gjødsel Er det uforholdsmessig byrdefullt for en jordbruker å oppbevare gjødsel med 16 til 28 vektprosent nitroge

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Melding om håndtering av farlige stoffer skal sende melding til DSB,Jf. S 12. Veiledning for innmelding av farlig stoff Build: altinn Logg ut Hjelpetekst Feiltekst For starte innmeldinqen trykk Neste. Fors krift Veiledning til forskrift #dsb Meldinger og søknader Velg Meldina om håndterina av farlia stoff Forskrift av 27. januar 2004 om brannfarlig og trykksatt stoff Forskrift av 9. mai 2000 om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjoner, marinaer mv.) Forskrift av 24. februar 2004 om transport av petroleum i rørledning over land Forskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no Ved ikrafttredelse av forskrift om håndtering av farlig stoff. (Forskrift om håndtering av farlig stoff) Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 8. juni 2009 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5 , § 6 , § 22 , § 26 , § 27 og § 43 , jf Veiledning til forskrift om håndtering av farlig stoff: § 6. Maksimal tillatt oppbevaring i visse typer av objekt. I boenhet kan det oppbevares inntil 55 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2 og inntil 10 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2

Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige

eksplosjonsvernloven) § 43 bokstav e, jf. forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A. § 1.Formål Forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri bidra til vern av liv, helse, miljø eller materielle verdier. § 2.Virkeområd Forskrift om håndtering av farlig stoff, Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff, og Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) Implementering av konklusjoner fra risikoanalyser, jfr. forrige punkt. K P P P P P §11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Brannvegger, krav, utforming og nødvendig avstand K P Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 7-4 omhandler bygningstekniske forhold og § 9-6 omhandler person- og kompetansekrav. Les mer om forhandlerkurs her. Søknad om tillatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri Nye søknader om tillatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri må være innsendt innen 31. august

Eksplosjonsfarlig atmosfære (ATEX) - Arbeidstilsyne

Forbud mot opyting av fyrverkeri klasse II og III innenfor en forbudssone har vært praktisert siden 2004. Bakgrunnen for endringene i vedtaket i 2015, var endringer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften), en utvidelse av forbudssonen og gode erfaringer med at forbudssonen blir respektert Veiledning om håndtering av farlig stoff Det er utarbeidet flere temaveiledninger til forskrift om håndtering av farlig stoff, og flere er under utarbeidelse. Temaveiledningene legges ut på Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) sine hjemmesider, www.dsb.no, etter hvert som de er ferdigstilt Forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11og kap.9 samt veiledning til endring av 23. juni 2006 om endring av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff: Søknad innvilget den av Tillatelsen er gyldig til Brannsjefens underskrift og stempe Se forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 1-3 for definisjon av fyrverkeri klasse I-IV. Se også kapittel 9 Handel. Kontakt oss. Markus Pettersen. Ansvarlig enhet. Plan,næring og teknikk. Relasjonslenker. Eksplosivforskriften. Veiledning til forskrift om brannforebygging

Svar på høring av forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922, om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Jf. tidligere brev om samme sak av 30. januar 2009 (ref. 2005/00805/030). Telemark Bondelag viser til høring fra DSB om ny ordning for eksplosjonsfarlig stoff systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.12.96. 2. Lageret skal plasseres i samsvar med søknad og som vist på situasjonsplan/kart. 3. Lageret skal være i samsvar med veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, oppbevaring forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A. § 1.Formål Forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone for avfyring av fyrverkeri bidra til vern av liv, helse, miljø og materielle verdier ved å redusere risikoen for brann i den tette trehusbebyggelsen. § 2.Virkeområd Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Lov om obligatorisk tjenestepensjon Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosive Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002. I tillegg er det i årens løp utgitt diverse veiledninger til forskriften, men disse må sees i sammenheng med hverandre, med tidligere forskriftsrevisjoner og gjeldende forskrift. Gjeldende forskrift trådde i kraft 1.7.2010. Internkontrollforskriften av 6. desember 1996

I forskrift for håndtering av eksplosjonsfarlig stoff står følgende under § 1-3: Fyrverkeri: Inndeles i følgende klasser etter risikonivå: a) Klasse I a: Kruttlapper, knall Bon-Bon etc. b) Klasse I b: Bordbomber, Party-Poppers, stjerneskudd etc. c) Klasse II: Markfyrverkeri samt mindre romerske lys, soler og anne Salg til forbruker er kun tillatt i tiden 27. - 31. desember. Søknaden sendes Larvik brann og redning, postboks 2020, 3255 Larvik eller epost postmottak@larvik.kommune.no. Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare § 9-4. Handel med fyrverkeri klasse II og III (Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff)

Lover og forskrifter Brannvernforeninge

 1. anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff). Forskriftens § 4 definerer blant annet begrepene «farlig stoff» og «håndtering». Håndtering omfatter enhver omgang med farlig stoff, fra oppbevaring til bruk
 2. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som avgjør om klagen skal tas til følge. Lovpraksis Se forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 1-3 for definisjon av fyrverkeri klasse I-IV
 3. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om brannfarlige varer Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) Plan-og bygningslov av 14.juni 1985, revidert 1997 Teknisk forskrift til plan-og bygningsloven 1997 (TEK) REN veiledning til TEK Forskrift om systematisk helse-, miljø-og sikkerhetsarbeid.
 4. Viken Forskrift om lokale forbudssoner for bruk av fyrverkeri, Fredrikstad kommune, Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre dd.mm.åå med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §43 bokstav e, jf. forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av

Salg til forbruker er kun tillatt i tiden 27.-31. desember. Hvis du ønsker å ettersende eventuelle vedlegg via post, må du påføre referansenummeret du får oppgitt når skjemaet er sendt inn. For alle søknader, også søknader som ikke blir godkjent, vil det bli sendt ut et gebyr I forskrift om endring av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 23. juni 2006 har DSB gitt kommunene hjemmel for å innføre gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri. Gebyr som dekker faktiske utgifter med dette arbeidet på fastsettes av kommunestyret gjennom en lokal forskrift SVAR: Hei Situasjonen du beskriver kan gi flere konsekvenser for dere. Kort sagt er det ikke lov å tenne fyrverkeri dersom du er under 18 år, og i tillegg er det ikke lov å tenne fyrverkeri utenom på ny..

Veiledning til forskrift om brannforebygging Gode råd om fyrverkeri for privatpersoner Fyrverkerireglene. Lover. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Brann- og eksplosjonsvernloven. Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta. Etter at du har fått løyve frå politiet og grunneigaren, sender du søknaden til kommunen. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff: https: eksplosiv vare er eksplosjonsfarlig stoff som helt eller kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre [0..1] Kommunenummer Fastsatt av Siljan kommunestyre xx.xx 2020 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2‐10A, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann‐ og eksplosjonsvernloven) emballering av stoffer og stoffblandinger og forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifi- sering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) 13 3.5 Forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om Forskrift for håndtering av avfall § 3. Om kommunens ansvar Kommunen har ansvaret for innsamling av husholdningsavfallet5. Historisk er det også kommunen som har utført denne innsamlingen. Krav til kvalitet og kostnadseffektivitet i forhold til offentlige tjenester har i de senere år ført til a

Utkast til ny forskrift om sivil håndtering av

Lov av 14.6.2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og Brann- og eksplosjonsvernloven) Forskrift om brannforebygging. Forskrift av 17.12.2015 i kraft fra 1.1.2016; Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff. Forskrift av 26.6.2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff KORT FORTALT. Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til § 11 og § 29 i forurensningsloven, jf. § 4 i forskrift 1.11.2010 nr.1394 om forurensningslovens anvendelse på radioaktivt forurensning og radioaktivt avfall, og § 16-5 forskrift 1.5.2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av. Alle gassanlegg er underlagt «Forskrift om håndtering av farlig stoff» og «Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer». Forskriftene krever at virksomheter med gassanlegg foretar en risikovurdering og at det utarbeides et eksplosjonsverndokument for hvert anlegg Dersom virksomheter skulle være i besittelse av en slik ervervstillatelse er denne følgelig allerede utløpt og således ikke lenger gyldig, presiserer pressevakta i DSB. Dette følger av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (tidligere eksplosivforskrift) § 17-7 fjerde ledd 11)Forskrift om håndtering av farlig stoff og Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære 12) omhandler brann- og eksplosjonsfare. En rekke av de produktene som benyttes i Smart Repair er brann- og eksplosjonsfarlige. 13)Kjøretøyforskriften og Forskrift om kjøretøyverksteder 14) stiller krav til kjøretøyer o

-Håndtering av farlige stoffer • Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige områder, FUSEX • Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter, IK-forskriften sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område 94/9 EF Ny forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff: Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) Som erstatter: FOR 2002-06-26 nr 922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.Spesielt aktuelt for oss er kapittel 5 Oppbevaring av eksplosiver og kapittel 8 Erverv Veiledning til håndtering av fyrverkeri (ekstern lenke) Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (ekstern lenke) Søknad scannes og sendes til post@abbr.no eller per post til: Asker og Bærum brann og redning IKS Katrineåsveien 20, 3440 RØYKEN. Oppbevaring av fyrverkeri. Brannvesenet gir tillatelse til midlertidig oppbevaring av. Bygningsmaterialer i gamle bygninger kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. Det skal alltid utføres kartlegging og ev. miljøsanering av farlig avfall før rehabilitering og riving av byggverk. Dette sikrer at miljøfarlige stoffer ikke spres til naturen

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff krever at virksomheten skal kartlegge farer og problemer som kan oppstå ved håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og på denne bakgrunn vurdere risiko (§ 2-2 Krav til virksomheter). Krav til utsty Forskrift om håndtering av farlige stoffer § 4, Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 1-3 [2] FAST- anlegg og kart www.dsb.no [3] Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkesforskriften) eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A, jf. Forskrift 15. juni 2017 nr. 844 om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) § 143 (1) a). § 1 Formål Forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone for avfyring av fyrverkeri bidra til vern av liv FOR-2002-06-26-922 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. FOR-2005-06-17-672 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10 Håndtering av pyrotekniske artikler og gjenstander. Forbrukere kan avfyre fyrverkeri klasse II og III på nyttårsaften mellom kl 18.00 og 02.00, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av denne forskrift. (All avfyring utenom dette tidspunktet er søknadspliktig

Brann- og eksplosjonvernloven va-ju

Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR 2002-06-26 nr 922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Sist endret 1. november 2010 Brann- og eksplosjonsvernloven kap. 2, jf. forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av farlig stoff og forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om eksplosjonsfarlig stoff. Ansvarlig myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eller brannvesene Veiledere om håndtering av farlig avfall. Klassifisering av farlig avfall basert på innhold av farlige stoffer Faktaark fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har en del informasjonsmateriell om farlig avfall, for enkelte bransjer. Dette kan være til hjelp ved deklarering. Deklarering av farlig avfall. Avfallsdeklarering.no - faktaar Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Når må farlig stoff meldes inn til myndighetene? Alle som lagrer mer enn 6m3, dvs. 6000 l brannfarlig væske kategori 1 og 2 må melde inn dette i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin database FAST Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (26. juni 2002) Forskrift om endring i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (15. desember 2005) Forskrift om varme arbeider (26. februar 1998) Bygg og produkter. Byggeforskrift 1987 (27. mai 1987 med endringer 22. november 1996) Forskrift om krav til byggverk og produkter til.

Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til § 11 og § 29 i forurensningsloven, jf. § 4 i forskrift 1.11.2010 nr.1394 om forurensningslovens anvendelse på radioaktivt forurensning og radioaktiv 26.juni 2002 § 9-2, samt forskrift om endring i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 23.juni 2006. §Namsos1. Formål Denne lokale forskriften gjelder for all handel med pyroteknisk vare som omfattes av krav om tillatelse til handel i kommune. § 2. VirkeområdeII, Gebyret skal dekke de faktiske kostnader forbundet med. De lovbestemte kravene for å ha rett til å utøve yrket fremgår av Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Krav til forhåndskontroll: Ja. Som EU/EØS-borger har du rett til å yte dine tjenester i Norge på midlertidig basis uten å søke om godkjenning av yrket ditt på forhånd 9 Med hjemmel i forskrift av 14.06.02 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. § 2-10, gir brannsjefen tillatelse til avbrenning av fyrverkeri, iht. ovennevnte søknad med opplysninger. Tillatelsen gis på særlige vilkår:_____

Søknad om oppbevaring av og handel med fyrverkeri

 1. sjøområde og havner innenfor samme område av farlige stoffer og varer Innhold Forskrift om lossing, lasting, det fremgår av vedlegg til bilag B (CIM) til Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk med håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig gods. § 2-6
 2. Forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri, Porsgrunn kommune, Telemark Hjemmel: Fastsatt av Porsgrunn bystyre med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgave
 3. Det vises til: FOR 2002-06-26 nr 922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, kapittel 10. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding og svelging. Unngå.

Fyrverkeri - Brannvesenet Sør IK

 1. Stoff eller stoffblanding som er klassifisert som helse-, miljø-, brann- og/eller eksplosjonsfarlig, i henhold til artikkel 3 i CLP-forordningen, og som importeres til eller produseres i Norge i mengder på 100 kilo eller mer per år.
 2. Den som søker tillatelse til handel med pyroteknisk vare klasse II og III må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted, og kunne fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret. Regelverk. Veiledning om håndtering av fyrverkeri Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
 3. Det er ikke søknadsfrist eller gebyr på søknad om tillatelse til særskilt lagring. Søknader som ettersendes bør sendes inn før 1. desember pga stor saksmengde og lengre saksbehandlingstid. Aktuelt regelverk. Forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften)
 4. - Håndtering av farlige stoffer - Storulykkesvirksomheter - Produktsikkerhet og sikkerhet ved • Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (FUSEX) 4 Et trygt og robust samfunn - der alle •Forskrift om brannfarlig vare eller trykksatt stoff •Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff.

§ 9. Forebyggende ti - Arbeidstilsyne

7. Transport av naturgass og lignende i rørledning av polyetylen med 10 bar overtrykk over land (distribusjonsledning) 8. Håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Vedlegg 1. Farlig stoff - kriterier for klassifisering Vedlegg 2. Melding av farlig stoff Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Forskrift om systematisk helse-, Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Lov om obligatorisk tjenestepensjon Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. 3 Grovfôr, korn, oljefrø, erter og frødyrking Veiledning til Forskrift av 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. - Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av juni 2002 fastsatt av DSB Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Lov om obligatorisk tjenestepensjon Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. Relaterte artikler. 4

Fyrverkeri Brannvesenet Nor

Normalpolitivedtekt for kommunene §2-5. Utredningen skal også vurdere muligheten for å etablere lokal(e) forbudssone(r) i Bodø i medhold av Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §10.2A Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, (matlovsforskriften), jf. (EF) nr. 178/2002 artikkel 3 nr. 15 Intern sporbarhet Virksomhetens system for å sikre koblingen mellom inngående og utgående produkter i en virksomhet. EU-kommisjonens veiledning om enkelte artikler i matlovsforordningen s. 1 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002 . I tillegg gjelder fastsatte restreksjoner om opyting av fyrverkeri i Fredrikstad kommune. Søknaden sendes til: Fredrikstad Brann- og Redningskorps St.Croixgate 17 B 1607 Fredriksta Det vises til Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5 og til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 26. juni 2002 nr. 922, kap. 7 og 9 med endring av 14. april 2018 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen For andre lover, forskrifter og veiledninger anbefaler en å benytte seg av Lovdata sin database som inneholder alle relevante lover og forskrifter

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (Heftet

Andre anvisninger Det vises til: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Kapittel 10. 7. Håndtering og lagring Håndtering Bare kvalifisert personell skal bruke produktet. Plasseres under tilsyn og utilgjengelig for uvedkommende. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Beskytt sprengstoffet mot høye temperaturer Forskrift om oppheving av forskrift om drift av flyttbare innretninger og endring i byggeforskriften, kranforskriften, VMS-forskriften og brannforskriften Last ned rundskriv som pdf Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift 19. januar 2016 om oppheving av driftsforskriften 1 og gjort endringer i byggeforskriften 2 , kranforskriften 3 , VMS-forskriften 4 og brannforskriften 5

Handel og oppbevaring av fyrverker

 1. Send melding om installasjon av fyringsanlegg. Handel med fyrverkeri. Det må søke om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III. Salg er kun lovlig i perioden 27. desember til 31. desember. Søknadsfristen er 1. mai. Fra og med 2018 må du betale søknadsgebyr. Se forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff for utfyllende.
 2. Metoder til opprydding og rengjøring Sprengstoffrester tas opp mekanisk med gnistfritt material og legges i godkjent, merket emballasje. Spill og dets emballasje er farlig avfall. Innleveres til godkjent mottakssted/ firma. Se kap. 13. Andre anvisninger Det vises til: FOR 2002-06-26 nr 922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
 3. Med hjemmel i forskrift av 26.juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A, legges lokal forskrift med forbud mot privat bruk av fyrverkeri ut på høring i 30 dager. Forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri. Send merknader til forslaget elektronisk he
 4. eksplosjonsfarlige stoffer. Kriterier for akseptabel risiko 2013 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1.5.20 Veiledning til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) 2017 Direktoratet fo
 5. dre. For større tanker må det søkes bygningskontrollen. Innendørs tanker skal stå i egen branncelle. Krav til rom.
 6. Pyroteknisk vare (fyrverkeri) - Indre Østfold kommun
 • Time alpe d'huez 01.
 • Rihanna und drake ein paar.
 • Drivhus lamper.
 • Kanopkärl.
 • 2 i 1 pc best i test.
 • Matlevering på døren trondheim.
 • Cricket insect.
 • Hvem er assange.
 • Ringelröteln bilder erwachsene.
 • Skifte vinduer oslo.
 • Nintendo 3ds how to transfer data from one sd card to another.
 • Portugisisk vannhund voss.
 • Herøy skole.
 • Mal møteinnkalling word.
 • Angela molina film.
 • Yamaha mt 125 tuning.
 • Trønderenergi nett min side.
 • Schild videoüberwachung kostenlos.
 • Engelske gloser 7 trinn.
 • Oprymea pramipexole.
 • Audi r8 bodykit vorsteiner.
 • Kontaktplast mønster.
 • Plex stream over internet.
 • Son spa rabatt.
 • Bytte batteri samsung s6 oslo.
 • Mellomlanding bagasje sas.
 • Wohnung trier nähe uni.
 • Fosun.
 • Conozco a los dos frankie y los matadores letra.
 • Colon ascendens.
 • Fiskekort torfinnsvatnet.
 • Radio gewinnspiele aktuell.
 • Råd mot oppblåst mage gravid.
 • Hval sjokolade dugnad.
 • Storhamar håndball cup.
 • Lindbak pos.
 • Smashed avocado toast.
 • Doro liberto 840.
 • Wsg freie wohnungen linz.
 • Dyrkorn fiskeutstyr.
 • Lårtunge elg oppskrift.