Home

Gjerde mot nabo

Reputation & Background Info - For Le Mot

Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene Hvis gjerdet ditt ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot veien kan du sette opp et opptil 1,5 meter høyt gjerde. Dersom gjerdet ikke er over 1,5 meter kan du sette opp gjerdet i grensedelet mot naboen uten å søke kommunen. Uenigheter om hvordan gjerdet er utformet, eller om gjerdet skal settes opp i det hele tatt, er privatrettslig og ikke.

Her er naboreglene for nye gjerder Maxb

Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Loven er fra 1961, og på flere praktiske områder er i dag andre lover mer sentrale i gjerdespørsmål. Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i sammenheng. En praktisk viktig lov på dette området er plan- og bygningsloven. I noen hyttefelt kan det være forbud mot gjerder som følge av beiterettigheter. Les også: Hva kan man kreve av naboen hvis han bryter loven Du trenger heller ikke spørre naboen om type gjerde, så lenge det er du som bekoster det. Da kan du selv bestemme om du vil ha et gammeldags plankegjerde eller et mer moderne nettinggjerde - eventuelt hekk

Naboen fikk medhold. Nabo tok sagen i egne hender. En hageeier hadde for mange år siden importert kostbare og sjeldne prydtrær fra Nederland. Nå hadde de vokst seg store. Naboen ville ha den fjernet, men fikk ikke gehør. Da hageeieren var på ferie, hadde naboen saget ned alle trærne. Etterspillet endte i retten Om gjerdet skal ha stående eller liggende kledning er en smaksak, og avhenger også av hustypen, om terrenget er flatt eller fallende, og så videre. Vi skiller gjerne mellom lave gjerder og levegger, som igjen kan inndeles i skjermer mot støy, vind eller innsyn. Lave gjerder Når du skal sette opp et gjerde rundt tomta, er det viktig å ta hensyn omgivelsene, men også husets stil Gjerder av alle typer. Vi viser deg, trinn for trinn, hvordan du lager ditt eget gjerde. Enten du lager et gjerde til hagen, en levegg, stakitt eller raftegjerde ut mot veien, får du en grundig veiledning her Dette kan imidlertid oppleves som urimelig siden du har en begrenset nytteverdi av gjerdet, samtidig som det er naboen som trenger å sette opp gjerdet for å overholde sin vokterplikt. Derfor åpner grannegjerdelova § 8 for at jordskifteretten ved gjerdeskjønn kan bestemme en annen kostnadsfordeling, basert på nytteverdien til partene Hekk høyde mot nabo. Høyde på hekker som ikke fungerer som hekkegjerder er derimot regulert i naboloven, som sier at man lovlig kan sette opp hekker på opp til 2 meters høyde. Dersom det blir særlig vanskelig eller dyrt å oppføre grensehekken på delelinjen, kan hekken settes lengre inn på naboeiendommen mot et vederlag

Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen. I enkelte tilfeller kan man kreve at naboen skal være med på å dele kostnadene med gjerdeholdet. Det er viktig å merke seg at det er forskjellige vilkår for gjerdeplikten til et nytt gjerde, i motsetning til et eksisterende gjerde Gjerde mot nabo. Paragrafene som gjelder nabogjerder er kanskje de mest liberale i lovverkene, med tanke på rett til oppsetting. I § 1 av gjerdeloven står det at naboer kan avtale gjerde utover det som står i gjerdeloven, med enkelte unntak*. Det med forbehold om at gjerdet ikke bryter med gjerderegler nevnt i andre lover

Jeg vil sette opp gjerde - hvordan går jeg frem Huseiern

 1. Gjerde. En løsning på skille mot naboen som er kjappere enn å vente på en hekk er å sette opp et gjerde.⁠ Med gjerde får du skillet på plass på ganske kort tid, det tar lite plass og det står der hele året rundt
 2. Grunneier kan på egen bekostning sette opp elektrisk gjerde mot offentlig veg. Elektrisk gjerde forutsettes utført og satt opp etter forskrifter fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 4. For gjerde langs motorveg og motortrafikkveg kan Vegdirektoratet fastsette nærmere bestemmelser i hvert enkelt tilfelle. 5
 3. og nå er han i full gang med å bygge gjerde på muren som skiller
 4. Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige rett til dette. I enkelte tilfelle gjelder også en plikt til [

Nabo Med nabo menes ikke bare eiendommer som direkte grenser mot tiltakshavers eiendom. Alle eiendommer som blir berørt av den ulovlige virksomheten omfattes av nabobegrepet. NB! Naboloven gjelder ikke mellom ulike andelseiere i samme borettslag Gjerde og innhegning mot vei. En mindre innhegning mot vei med inntil 1,5 meters høyde er unntatt søknadsplikt. Innhegningen kan ikke hindre sikten i frisiktsone mot vei. Med mindre innhegning menes åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette. Tette, tyngre gjerder,. Gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon. Åpen konstruksjon er en konstruksjon hvor både gående og kjørende lett kan se gjennom konstruksjonen, uavhengig av synsvinkel. Levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind Gjerde mot nabo Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 og kan derfor settes opp uten å søke kommunen om tillatelse. Gjerde mellom naboer reguleres derimot av lov om grannegjerde (Grannegjerdelova) Byggereglene gjør at naboen kan bygge et 1,8 meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50 Da er det jo raust å ta med i betraktningen hva din nabo mister og veie det opp mot hva.

Dersom gjerde er til nytte for eiendommene hver for seg, kan en nabo kreve gjerdehold av sin nabo. Vilkåret er at det er klart at nytten av gjerde er større enn kostnadene for eiendommene samlet. Et eksempel på en slik situasjon kan være at den ene naboen har dyr på beite, mens den andre dyrker grønnsaker og blomster og gjerde er nødvendig for å hindre at dyrene spiser opp det som dyrkes Søknadsplikt og reguleringsplan for gjerde mot nabo. I enkelte tilfeller kan det være søknadspliktig å sette opp et gjerde mot naboeiendom. Følgende oppføringer av gjerde er likevel ikke søknadspliktig: Gjerdet står mot en vei, men overstiger ikke grensen på 1,5 meter; Gjerdet grenser ikke mot en ve Altså tilsier naboloven om gjerder at du i utgangspunktet kan bygge et gjerde mot din nabo, så lenger du innfrir disse vilkårene. I tillegg til disse standardreglene finnes derimot et utvalg av spesielle regler i naboloven om gjerder som det også er lurt å se på I nabogjerdeloven finner vi bestemmelser om gjerder. I korte trekk slår loven fast at du har rett til å sette opp gjerne mot naboen, hvis du betaler selv. Du kan også på visse betingelser tvinges til å sette opp gjerde. Plan- og bygningsloven har noen bestemmelser om gjerde mot vei Sørger gjerdet mot naboen for at hans husdyr ikke kommer inn på din eiendom, er det klart at gjerdet er nyttig. Et pent tregjerde eller en flott hekk vil kunne øke bruksverdien for begge parter. Og i tillegg ha økonomisk verdi ved salg. Cand. jur

Reglene om gjerde og hekk mot naboen - Smarte Penge

Som hovudregel har alle rett til å setje opp gjerde mot naboen, men gjerdehald mellom kvar eigedom i utmarka vil føre med seg store kostnadar i høve til nytten av beitet. Det vil oftast vere meir rasjonelt å få til samarbeid om større beiteområde og felles gjerdehald for fleire eigedomar Da fungerer gjerdet mer som avskjerming mot omgivelsene, og gjerne andre naboer. Et slikt gjerde kalles ofte en levegg. Merk at gjerder kan ha stående eller liggende bord (planker som ikke er slått ned i bakken). Det enkleste er å bygge et gjerde med liggende bord. Du kan også kjøpe ferdige gjerder, som du kun trenger å feste Dette kan du bygge uten å spørre naboen. Kommuner forbereder seg på klage-krig når byggereglene forenkles. Steinar Figved. Publisert 10.05.2015, oppdatert 11.05.2015. De Skal man etablere støttemurer eller fyllinger langs grense mot nabo er dette regulert i plan- og bygningsloven. Enkelte mindre støttemurer og fyllinger/planeringer er unntatt søknadsplikt Generelt om forstøtningsmur Forstøtningsmurer eller støttemurer skal hindre terrenget fra å gli ut. Forstøtningsmurer må ha byggetillatelse etter plan- og bygningsloven ved høyde over 1 meter. Gjerde mot nabo. Gjerde mot nabo kommer inn under plan-og bygningslovens bestemmelser bare når det er gitt bestemmelser om det i arealplan, som for eksempel i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan. Er gjerde mot nabo ikke nevnt i arealplan for eiendommen, kan du sette opp gjerde uten å søke

Sette opp gjerde mot navo: Viktige regler - Codex Advoka

 1. Så kom Kristian 4. norske lov (1687). Videre fulgte Gulatingloven som innleder sitt gjerdekapittel med at gjerder følger grensene til naboens eiendom. I den eldre lovgivningen frem til 1860, var det overordnede prinsippet at jordeieren selv skulle verne eiendommen sin mot annen manns husdyr, selv om han kunne kreve medvirkning fra naboen
 2. Skal plante hekk mot nabo. Det står et gjerde på tomteskille. Har fått flere beskrivelser på reglene for hekkplanting. 1 meter fra gjerdet = 2 meter høy hekk. 2 meter fra gjerdet = 4 meter høy hekk osv
 3. III Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer og husdyr ivaretas, og slik at brann ikke kan føre til urimelige store økonomiske tap eller samfunnsmessige konsekvenser
 4. Etter grannegjerdeloven § 6 har man rett til å ha gjerde mot naboeiendommen såfremt man dekker kostnadene ved gjerdet selv. Som nevnt innledningsvis er oppføring av gjerder i mange tilfeller kostbart, og det er derfor ofte ønskelig at naboen tar del i gjerdeholdet
Reglene som kan tvinge naboen til å betale for gjerdet ditt

Nabo - gjerder - Jusstorge

Du står helt fritt til å plante en hekk opp mot naboen. Hvis hekken skal brukes som et gjerde må den stå i grenselinjen og ikke lengre enn 0,5 meter over på naboens tomt. Hvor høy hekk som kan plantes står det ingenting om i loven Her stadfestes det tydelig at naboen din har rett til å ha gjerde mot naboeiendommene om han påkoster det selv, og at han har tvang til å holde det. TYPISK NORSK: Ifølge Anders Leisner, advokat i Huseiernes Landsforbund, er naboens trær og busker en evig kilde til konflikt Jeg har mange naboer og noen av dem er rimlig frekke til å ta seg til rette. Jeg opplever at folk dumper store mengder snø om vinteren, utvider plenen sin inn over eiendomsgrensen, forsyner seg med jord til haen osv. Det siste er at en nabo har hugget over 20 trær på min eiendom uten så mye som å.. Du kan sette opp et gjerde mot nabo eller vei uten å søke så lenge høyden ikke overstiger 1,5m høyde. Det er et krav til sikt i utkjørsel mot vei. Naboer bør som hovedregel bli enige om hva slags gjerde de vil ha mellom eiendommene sine, men du har rett til å sette opp gjerde så lenge gjerdet er på din eiendom og du bekoster det selv

Gjerde og hekk mot naboen. Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde eller hekk mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene. Alle har faktisk en lovbestemt rett til å ha et gjerde mot naboen, såfremt gjerdet ikke er til direkte ulempe for naboen, for eksempel tar utsikten hans Noen som har noen gode ideer om hva jeg lage av ryggkoteletter av svin? Har blitt mye nøffewok, og har lyst å lage noe annet av kottisene. :

Reglene som kan tvinge naboen til å betale for gjerdet dit

Hjelp — jeg har gjerde. Det finnes utallige regler om gjerder. Offentligrettslige regler og privatrettslige regler. Regler om gjerdeplikt og om gjerdeforbud. Uttrykket paragrafjungelen oppsto ikke uten grunn. Grannegjerdelova fra 1961 gjelder gjerdehold mellom naboer. Utgangspunktet følger av § 6: Granne har rett til å ha gjerde mot granneeigedom når han kostar det sjølv Finnes det regler for hvor høyt gjerde jeg kan sette opp mot min nabo kan være? Og, gjelder tilsvarende regler for busker/hekker for avgrensing mellom naboer? Kan en nabo nekte på at det settes opp et gjerde/hekk?-----Per. Frode Strand 2005-03-06 18:20:48 UTC. Permalink Gjerde/ innhegning mot nabo og vei. Karine Engebretsen Endret:12.02.2018 11:31 Emneord (los) Byggesak Du kan vanligvis sette opp innhegning / gjerde, som må være enkle, lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette, uten å søke. Slike. Dersom det er søknadsplikt for innhegning mot veg i reguleringsplanen, skal det også søkes for enkle, lette gjerder. Gjerde mot nabo. Kan settes opp uten søknad hvis ikke annet er bestemt i plan eller kommunal vedtekt. Gjerde som bærer preg av å være levegg, vil være søknadspliktig. Levegg med høyde inntil 1,8 Er gjerde mot nabo ikke nevnt i arealplan for eiendommen, kan du sette opp gjerde uten å søke. Høyde inntil 1,5 m over terreng er akseptabelt i de fleste tilfeller. De privatrettslige bestemmelsene du må forholde deg til finner du i lov om grannegjerde og naboloven/grannelova. Gjerde (innhegning) mot vei med enkle, lette konstruksjoner med.

Skjerming for innsyn - hva er lov? - Vi i Vill

Gjerde mot nabo Gjerde mot nabo kommer inn under plan-og bygningslovens bestemmelser bare når det er gitt bestemmelser om det i arealplan, som for eksempel i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan. Er gjerde mot nabo ikke nevnt i arealplan for eiendommen, kan du sette opp gjerde uten å søke Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 og kan derfor normalt settes opp uten å søke kommunen om tillatelse. Er gjerdet høyt eller er i strid med plan, vil det kunne være søknadspliktig etter § 20-1. Gjerde som bærer preg av å være levegg, kan være søknadspliktig Abernaber: Ifølge nabovarsel skulle avastand være litt over en og en en halv meter, og det skulle ikke være vindu på denne veggen. Med to karnapper mot min side, er denne avstanden vesentlig redusert. Disse vinduene står da rett mot denne grensa. Leser noen steder at gjerde mot nabo kan være maks 80 cm, andre steder 150 cm uten å søke kommunen og innhenter nabovarsel. En nabo har som hovedregel plikt til å delta i gjerdeholdet dersom gjerdeholdet er til nytte for begge eiendommene, og nytten for begge eiendommene er større enn kostnadene. Å sette opp et gjerde er ikke søknadspliktig dersom: Gjerdet ikke står på grensen mot vei; Gjerdet står mot vei, men ikke er høyere enn 1,5 mete Rett til gjerde: Du har faktisk en lovbestemt rett til å ha et gjerde mot naboen. Gjerdet kan i utgangspunktet se ut slik du ønsker, for eksempel som stakitt, plankegjerde eller nettinggjerde. Men dette kan være regulert av kommunen i reguleringsplanen. Sjekk med plan- og bygningsetaten i din kommune

8. Gjerde. Ifølge staten er det lov å bygge gjerder som er enkle og åpne, så lenge de ikke er høyere enn 1,5 m. Står gjerde mot vei må du passe på at det ikke hindrer sikt ved gatehjørner eller utkjørsler. Les også: Slik bygger du gjerde selv. Skal du sette opp gjerde mot naboen, må du ta hensyn til naboen Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig, med det kan likevel være enkelte eldre reguleringsplaner som regulerer bruken av gjerde. Ta også høyde for at det kan være privatrettslige begrensninger som følger av grannegjerdelova og granneloven. Relevant lovverk

Video: Dette betyr de nye byggereglene for deg - V

Gjerde mot nabo hyde ; Tillatt høyde på gjerde mot nabo; Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke er høyere enn 1, 5 m er unntatt fra melding- og søknadsplikt. Fritaket gjelder de fleste type gjerder med åpen konstruksjon. Gjerdet må altså ikke være helt tett Heisann,Du har sikkert erfaring med tomt, hage eller uteområder siden du leser dette. Det jeg lurer på er følgende: Har bygd opp en tomt med 2 meter. Derfor har jeg en skråning mot vei og nabo som er 2 meter høy, 45 grader helning, og som ikke har noen bruksverdi for meg. Total lengde er c.. Kjøp Gjerde linnea 3 180x160 hvit ferdig malt ral 9010 på MAXBO.no. Kjøp på nett eller i butikk, og få levert hjem eller hent i butikk. Raskt og enkelt

Lov om grannegjerde [grannegjerdelova] - Lovdat

Et gjerde mot naboen med høyde inntil 1,5 m kan du sette opp uten søknad hvis ikke annet er bestemt i plan eller vedtekter. Et gjerde som likner på en levegg, kan være søknadspliktig. Når du skal montere opp et gjerde rundt eiendommen din, er det viktig å ta hensyn til omgivelsene, men også husets stil Definisjoner. Støttemur, forstøtningsmur, skal hindre terrenget fra å gli ut.. Gjerde er innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50% av konstruksjonen.. Levegg er tett skjerm / konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende

Skal sette opp gjerde mot nabo. Gjerdet skal gå ut fra garasje. Gjerdet skal være i to høyder, dvs. ca 2,8 m med høyde ca. 1,8m, og ca. 2 m. med høyde ca. 1.2 m. Gru Ikke så lenge etter så vi at naboen har tatt seg til rette på vår eiendom. Ca 33 kvm av 460 kvm. Vår eiendom grenser til en tomt som går ned mot innsjø. Emneord: Gjerde, Naboer, Nabokrangel, Tomtegrense, Trær, Veirett Du som nabo kan samtykke i at den blir bygd nærmere dersom tiltaket blir brannsikret. Det skal være 8 meter mellom bygninger eller brannsikring for det som ligger nærmere. Du skal ha fått varsel om dette før bygging, så den er sikkert ikke søkt på. Hekk kan du sette opp, men i følge granneloven skal ikke greier o.l. gå over grense mot.

Noen ganger så er det faktisk litt mer behagelig å sette opp en skillevegg / levegg mot naboen. Dette skaper en mer private sone. Selve jobben er ikke så van.. Gjerde mot nabo. Emner om alt som har med saker og ting som en har i hagen å gjøre, men som ikke hører hjemme under noen andre fora i denne kategorien. Skriv et svar. 13 innlegg • Side 1 av 1. Gjerde mot nabo. Paul » 29 Aug 2012, 16:43 . Hei Gjerde mot nabo. 1153 Oslo. Vi ønsker pristilbud på et 25-30 meter langt gjerde i tre med liggende spiler i 3x5 cm. 150 cm høyt..gjerne med toppbord. Vi ser for oss et gjerde i impregnert treverk med jordspyd. Stedet kan befares på egen hånd eller etter avtale. Jobbtyper

Dette kan du klage på hos naboen...og dette må du tåle. IKKE GREIT: Har du veranda over andre, er det ikke greit å riste teppene ut over rekkverket. Det er også andre ting du må være. Skjermveggen ikke er til ulempe for nabo eller omgivelser. Dette bør avklares i forkant. Levegg mot vind. Levegger mot vind bør ikke være helt tette. Tette vegger vil få turbulens på baksiden. Skjermer hvor materialene dekker 75 til 80 prosent av veggflaten, er best Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene.. Alle har faktisk en lovbestemt rett til å ha et gjerde mot naboen. Hovedregelen sier at dersom du ønsker gjerde, men ikke naboen, må du selv dekke kostnadene. Det gjelder både oppsetting og vedlikehold. Men det finnes et unntak hvor du kan kreve at naboen er. Kastanjegjerder er en genial måte å dele opp hagen, eller lage avgrensning mot nabo eller utmark. Der hvor gjerder flest gjerne kan bli harde og «masete» så har kastanjegjerder et utrykk som danner en rolig og lekker bakgrunn for plantene. Så. Hva er kastanjegjerde? Jo, det er splittede kastanjetrær, som er festet sammen med tykk [

Gjerde (for å holde naboens sauer borte fra eiendom

Levegger og gjerder skjermer for innsyn og beskytter mot kalde vinder. Byggmax har utvalget som gjør det enkelt å sette i gang! Kategorier. Stakitt (80) Grinder (54) Levegger (68) Stakitt- og skjermbeslag (42) Stakitt- og skjermstolper (65) Glassrekkverk (30) Gjerde (5) Steng. Filter. Størrelse. 7x7cm (1) 9x9 cm (1) 71x71 mm (1) 77x77 mm (2 Montering av gjerde i grenselinje mot naboer krever normalt ikke naboens enighet eller tillatelse. Det kan heller ikke forlanges at naboen skal betale halvparten av kostnadene Er det derimot naboen som ønsker et mer påkostet gjerde kan han/hun forlange det, mot å betale hele ekstrakostnaden ! NB! Kabeltrasee

Med et gjerde får du avgrenset hele eller deler av tomten på en ryddig og ordentlig måte, for eksempel mot nabotomtene eller en vei som går forbi huset! Uansett hvilken type gjerde du skal bygge, mye av arbeidet forholdvis likt.Du starter selvsagt med å bestemme hvor gjerdet skal gå - Gjerdet blir en bakgrunn ikke en visuell barriere - Myker opp avslutningen på den høye muren mot nabo i vest - Vindforholdene blir bedre enn ved tett gjerde - Klatreplanter kan snirkle seg inn og ut av gjerdet og bidra til at det integreres i hagen. Liggende Nabo som har fått varsel etter naboloven § 6, Hvis skjønnet finner at tiltaket vil være i strid med loven, kan det sette forbud mot tiltaket når det er fare for at iverksettelse kommer til å volde alvorlig skade på annen manns eiendom. Hekk som må regnes som gjerde,. Av deres biler ved å kjøre mot gjerdet på den sementerte overflaten. Imidlertid klaget de aldri - antar det var for flaut å innse nederlag i nabo-feiden. Synes du også at faren gjorde det rette da han satt foten ned og tok hevn Da kan naboen din sette opp byggverk på inntil 50 kvadratmeter, kun 1 meter fra tomtegrensa. - Slikt kan det bli nabokrangler av. ENKLERE Å BYGGE: Fra 1. juli 2015 kan du bygge mer på eiendommen din, uten å søke kommunen eller spørre naboen

gjerdeloven - Store norske leksiko

 1. Huset til naboen grenser da mot platting siden de har det og plattingen står 30 cm høyere enn gresset vårt så da kan jeg ha stolpene høye. osg som jeg har sakt tidligere hør med kommunen om hvor høyt gjerde du har lov til å sette opp. Det hloder at stedet er regulert til boligfelt for å få restriksjoner
 2. Dersom gjerdet er bredt, for eksempel en steingard eller hekk, kan denne stå maksimalt 0,5 m inne på naboeiendommen. I noen tilfeller kan man kreve at nabo deler på kostnadene ved gjerdehold. Vilkåret for dette er at begge eiendommene må ha nytte av gjerde og at nytten er klart større en kostnadene samlet sett for begge eiendommene
 3. 2. Retten til å sette opp eller holde gjerde Enhver har rett til å sette opp eller opprettholde gjerde mot naboeiendom dersom han betaler det selv . Det er likevel ufravikelige krav at: • Gjerdet ikke må være farlig for folk eller husdyr Det er ikke forbudt med piggtråd i innmark eller elektriske gjerder, men dette må brukes med.
Hindre innsyn hage – Gummigranulat mikroplast

Gjerde eller hekk: Reglene du må følge Huseiern

Gjerde mot nabo Gjerde mot nabo kjem inn under føresegnene i plan-og bygningsloven berre når det er gitt føresegner om det i arealplan, som til dømes i kommuneplanen sin arealdel eller reguleringsplan. Dersom gjerde mot nabo ikkje er nemnt i arealplan for eigedomen, kan du setje opp gjerde utan å søkje Gjerde mot nabo; Gjerde mot vei med høyde inntil 1,5 meter, forutsatt at reguleringsplanen ikke har bestemmelser imot dette og at siktsonekravene er oppfylt. Det er viktig å merke seg at veinormen stiller krav til sikt på fylkesveier og kommunale veier Gjerde mot nabo kan settes opp uten søknad, hvis ikke annet er bestemt i plan eller reguleringssbestemmelser. Gjerde som bærer preg av å være levegg, vil være søknadspliktig. Levegg Levegg med høyde inntil 1,8 m, lengde intil 10 m, avstand til nabogrense på 1,0 m kan settes opp uten søknad En relativt hissig nabo var klar til å hugge ned noen av naboens trær, og tenkte seg å gjøre dette mens den andre var på ferie med familien. Årsaken var at trærne var store og at en del grener strakte seg inn over denne naboens eiendom, tok bort sollys fra terrassen og medførte en større rakejobb om høsten

saltenkom

Dersom du er bekymret over hva naboene sier til at du setter opp gjerde, så kan du slappe av. Du har faktisk en lovbestemt rett til å ha et gjerde mot naboen. Gjerdet kan i utgangspunktet se ut slik du ønsker, for eksempel som stakitt, plankegjerde eller nettinggjerde Du setter opp et gjerde/levegg mot nabo. Men, du må imidlertid huske på at dersom kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan sier noe om gjerde, så må du følge disse reglene. Høyde inntil 1,5 m over terreng, åpent og luftig gjerde, er akseptabelt i de fleste tilfeller. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m En nabo kan ikke forlange noe mer enn at skaden eller ulempen blir fjernet. Hvis for eksempel beskjæring er nok, kan ikke naboen kreve hele treet fjernet. Det finnes også egne regler i nabolovens § 12 om trær, greiner og røtter som stikker over på naboeiendommen

Et gjerde er en del av miljøet i nabolaget, så det er bra for alle å tenke helhet. Det finnes både nasjonale og lokale regler for høyde og plassering av gjerder. Det er også vanlig med egne bestemmelser i rekkehusbebyggelse, f eks i borettslag Naboen vil ha 4 meter tuja-hekk på toppen av skråningen som er fra oss mot grensen til ham. Det betyr at store gjerde, og det kan foreligge forbud mot å ha gjerde. Man må undersøke særskilt i hvert enkelt tilfelle hva som gjelder vedkommende eiendom Er gjerde mot nabo ikke nevnt i arealplanen for eiendommen, kan du sette opp gjerde uten å søke. Høyde inntil 1,5 m over terreng er akseptabelt i de fleste tilfeller. De privatrettslige bestemmelsene du må forholde deg til finner du i lov om grannegjerde og naboloven Den 56 år gamle kvinnen på Nesodden hadde en helt spesiell plan for hvordan hun skulle slå tilbake mot naboen som satte vannslangen i ansiktet på henne. Hun skulle bygge et gjerde langs hele tomtegrensen, som er ti meter langt og fire meter på det høyeste - akkurat like høyt som tujahekken hans

Gjerde mot naboen » Temaoversikt » Åpent forum; Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Gjerde mot naboen. Av. Du kan sette opp et gjerde mot nabo eller vei uten å søke så lenge høyden ikke overstiger 5m høyde. Det er et krav til sikt i utkjørsel mot vei. Kapittel Konstruksjonssikkerhet. Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Krav til minimumshøyde for rekkverk i trapper og ramper er forskjellig fra krav til

Gjerder og innhegning mot veg. Pbl § 20-5 e), jf. SAK10 § 4-1 (1) d nr. 3: Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling Ifølge gjerdeloven - lov om grannegjerde - har alle har rett til å sett opp gjerde mot naboen hvis man dekker kostnadene selv, såfremt det holder seg innenfor øvrige relevante lover som plan- og bygningsloven og friluftsloven (allemannsretten). Men dersom gjerde også har nytte for naboen, kan du kreve at naboen spleiser på gjerdet Gjerde mot nabo; Gjerde (innhegning) mot veg, med enkle, lette konstruksjoner med høyde inntil 1,5 m. Gjerdet må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. (Se SAK10 § 4-1 e nr. 3) Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m

- Gangstien er ei trafikkfelle

Ta ned gammelt gjerde. Ca 25 meter. Kaste dette. Sette opp nytt gjerde ca. 10 meter. Høyde 1,8. Logg inn Registrer Kontakt oss; Jobb-id: 2302153, Registrert: 12.07.2019 * Fortsatt ledig: Oppsett av gjerde mot nabo. 2003 Lillestrøm. Ta ned gammelt gjerde. Ca 25 meter. Kaste dette. Sette opp nytt gjerde ca. 10 meter . Høyde 1,8. Jobbtyper. gjerde eller hekk. Hekker og beplantning Hekkeplanter som du kjøper på hage-senteret, vokser seg etter hvert store, både i høyde og bredde. Har du plantet en hekk i grenselinja mot veien, vil den etter hvert kunne utgjøre en betydelig trafikksik-kerhetsrisiko. Blant annet skal store renovasjonsbiler jevnlig inn i villastrøkene Utvide terrasse, samt bygge vegger rundt terrassen. ca. 45-50 kvm. samt bygge et tett tregjerde mot naboeiendom, ca. 5-10 meter Anleggsgartner,Entreprenør,Snekker Hei ønsker å utvide terrassen, samt bygge gjerder ca. 45-50 kvm., 180 cm høyt.Gjerder 5-10 meter (sør på eiendommen) I tillegg bygge et gjerde i tre mot nabo nord på eiendommen 5-10 meter, 180 cm høyt. Gjerde mot elgen De senere årene har elg gjort stor skade på rundball enkelte steder i Steinkjer kommune. En høy elgstamme der elgen er tilvent rundball har gjort at enkelte har fått skade på fôr til en verdi for flere titusener kroner

Skjerming for innsyn - hva er lov?

Miljø & Støyskjerm AS leverer støyskjerming mot trafikkert vei, bane, bebyggelse og private hager. Våre støyskjermer av pil er 100% mijøvennlige Gjerde mot nabo kommer inn under plan-og bygningslovens. Vi har signert kjøontrakt for en enebolig, og mellom dette og overtakelse har en nabo bygget en terrasse og levegg tett inntil, eller på, vår . Skal gjerdet skille to eiendommer, er det viktig at du blir enig med naboen om

Hageflekken: Pil er enkeltHvilken plante er mest hurtigvoksende og dekker mest motHytta

Gjerde 55 meter. Registrert Dato: Mandag 17. Mars 2014. 180 høyt gjerde mot nabo ca. 55 meter langt. Ta kontakt for mer informasjon Hva som er unødvendig, vil også være et skjønnspørsmål. Har du selv en stor tomt med mye trær, og naboen en liten, og du har sol på dine uteplasser, mens du har store trær som lager skygge på naboens uteplasser, kan retten komme til at du må felle noen trær. Men dette må også oppveies mot forholdene på stedet Levegg, gjerde, støttemur, støyskjerm. Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke. Definisjoner. Støttemur, forstøtningsmur, skal hindre terrenget fra å gli ut. Gjerde er innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50% av konstruksjonen

 • Jpg jpeg converter.
 • Vaskehjelp pris.
 • Kalkunbryst kjernetemperatur.
 • Fot uio.
 • How long did we think the world was flat.
 • The dudesons season 3 episode 3.
 • Annafest forchheim parken.
 • Vond hodebunn.
 • Ac anlegg.
 • Costa rica erfahrungen 2017.
 • Mannen som elsket yngve netflix.
 • Kindergeburtstag kletterhalle frankfurt.
 • Bygge campingvogn regler.
 • Hormonell ubalanse vektøkning.
 • Zitronenbaum düngen mit kaffeesatz.
 • Gåseidmarka ålesund.
 • Wanner rennverkleidung.
 • Quesadilla tapas.
 • Gaffa tape rot.
 • Orangerie würzburg.
 • Norsk rap tekst om livet.
 • Kappahl lambertseter.
 • Negler porsgrunn.
 • Spätlese systembolaget.
 • Som hund og katt tv haugaland.
 • Logitech gaming software windows 10 download.
 • Ausbilderschein ihk trier.
 • My little pony prinzessin twilight sparkle.
 • Gudstjeneste nordre land.
 • Ghost ship full movie.
 • Behersket kryssord.
 • Yara gass.
 • Cut out shirt anleitung.
 • De fire temperamenter.
 • Bam margera.
 • Time out new york april.
 • Hvor lang tid å selge bolig.
 • Tanzschule in meerbusch.
 • Whirlpool kvalitet.
 • Skroggjennomføring.
 • Feuerwehreinsatz schwabach.