Home

Klassisk humanisme

Humanisme er en generell holdning og tankeretning som setter mennesket i fokus som selvstendig aktør, ser på mennesket som selv ansvarlig for å skaffe seg kunnskap på best mulig måte ved hjelp av sin kritiske fornuft og praksis, og tilskriver enkeltmennesket en ukrenkelig egenverdi og verdighet. Humanismen kommer til uttrykk både politisk, kulturelt og kunstnerisk «Mennesket i sentrum»-perspektivet er en svært abstrakt måte å definere humanisme på, så vi må se nærmere på hvordan ordet brukes i praksis. Man kan dele inn på flere vis, men her er tre vanlige bruksmåter eller «klynger» av bruksmåter: en klassisk orientert kulturbevegelse; et moderne ikke-religiøst livssy Antikken: det gitte bildet. Ordet humanisme ble først lansert i 1808, som et program for klassisk danning.Men ordet har eldre røtter: antikkens humanitas om det spesifikt menneskelige, renessansens umanista om en lærer i antikke og «menneskelige» studier.Hele tida handler det om å utforske hva mennesket er, og dermed hva som gir det verdi Hva er så humanisme? Ordet brukes i ulike betydninger: en klassisk orientert kulturbevegelse, et moderne ikke-religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd og velferd. Altså trenger vi begrepsavklaringer for å vite hva vi snakker om - og eventuelt samles om. Men en fortsatt flertydighet må respekteres

Humanisme er et demokratisk og etisk livssyn, som fastslår at mennesker har rett til og ansvar for å gi mening og struktur til sine egne liv. Det vil fremme opprettelsen av et mer humant samfunn gjennom en etikk bygget på menneskelige og naturgitte verdier, i fornuftens og den frie tankes ånd og ved hjelp av menneskets egne evner Selv om humanisme er betegnelsen på livssynet Human-Etisk Forbund representerer, betyr det ikke at vi har monopol på begrepet. I Norge finnes det for eksempel en del som kaller seg for kristen-humanister.I utlandet finnes det for eksempel ikke-religiøse bevegelser som jødisk humanisme og humanistisk unitar-universialisme.. Mange av verdiene i et humanistisk livssyn finnes også i. Dette kjennetegner kristen humanisme. Etter andre verdenskrig fikk de humanistiske idealene plass i de norske kirkene. Kristian Schjelderup var en spesielt kontroversiell person i Den norske kirken. I 1928 var han den eneste som søkte på stillingen som som sogneprest i Rogn og Værøy Termen humanisme har vært brukt om ulike fenomener og filosofiske retninger; i første rekke om en klassisk orientert kulturbevegelse (jamfør humanistiske fag eller humaniora som danningsprosjekt), eller mer generelt om en livsholdning som hevder menneskets verdighet og velferd (jamfør humanisme som samfunnets verdigrunnlag), og mer spesifikt blant annet om et moderne verdslig livssyn.

Og kanskje kommer Dawkins | morgenbladet

humanisme - Store norske leksiko

Alternativet til Bruus posisjon er klassisk humanisme (enten det er jødisk, kristen eller sekulær humanisme), i nyere tid best uttrykt i fortalen til menneskerettighetene. Her knyttes menneskerettighetene til menneskets «iboende verdi» som medlemmer av menneskeslekten Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som en noe videre betegnelse.Livssynet blir også kalt sekulær humanisme.Det er dermed en av mange bevegelser eller tankesett som knytter an til humanismebegrepet og ser seg selv i en bredere humanistisk tradisjon - Humanisme som tradisjon finner man ofte hos filosofer. Kjent for hvordan du styrer et samfunn. F.eks: Gamle Hellas, - Klassisk dannelse og tilbakevending til Det nye testamentet og de gamle fedre, bort fra skolastikkens ufruktbare spissfindigheter og den vulgære fromhets overtro Hva er humanisme? Det er verdt å merke seg flertydigheten ved begrepet humanist og humanisme. Humanist betegner i sin enkleste utgave den fornyede interesse for klassisk litteratur og dannelse som sprang ut fra senmiddelalderens og Renessansens nyopprettede universiteter.Studia humanitas,.

Selv om sekulær humanisme er en ung «isme» historisk sett, har den en intellektuell arv som går helt tilbake til antikken. I denne artikkelserien fra papirutgaven av Fri tanke presenterer filosof Morten Fastvold ti tenkere bak noen viktige ideer som humanismen har gjort til 2 sine egne. 1. Sokrates 2. William av Ockham 3. Francisco Petrarca 4 Humanisme er ei andstretning innan filosofi og andsliv med røter i den greske og romerske antikken.Filosofien set mennesket i sentrum (Mannen er målestav for alt), nett som i den greske sofismen.. «Klassisk» humanisme vart utvikla i tidleg renessanse, frå 1300- til 1500-talet. Diktarar og tenkjarar som Francesco Petrarca bygde på tekstar av romaren Cicero, som hadde nytta ordet Humanitas. Per Anders Aas: Dannelse i krise. Klassisk humanisme i møte med det moderne: Harry Fett, Charles Kent og A.H. Winsnes 191833. The dissertation deals with three Norwegian representatives of classical humanism and their relation to modernism. Harry Fett, Charles Kent, and A.H. Winsnes were a minority in Norwegian intellectual culture, that was dominated by Christian pietism on the one hand och. Humanisme: definisjon, menneskesyn og ulike forståelser. Humanisme er et begrep med mange ulike definisjoner og forståelser. Det er vanskelig å finne én felles definisjon av humanisme som alle vil være enige om. Her ser vi på noen sentrale humanistiske verdier, tradisjoner og tankesett, og livssynhumanismen slik vi forstår den Det at Hareide mangler forståelse for at humanisme også er et livssyn, veies opp i mer enn en forstand ved en annen nyutkommet bok om samme tema, nemlig boken Humanisme av Per Anders Aas. Forfatteren er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo (lærerutdanningen) og har en doktorgrad på en avhandling om klassisk humanisme

Livssynet humanisme, derimot, tar utgangspunkt i at disse gudene ikke finnes. Humanismen har ingen eviggyldige skrifter eller sannheter hevet over kritikk. Humanismens grunnmur. Den internasjonale paraplyorganisasjonen Humanists International, har laget en formulering som oppsummerer humanismen som livssyn Humanisme i Europa - Humanist International (1952) Humanisme i Europa. Etter krigen, i 1952, ble International Humanist and Ethical Union stiftet. Organisasjonen heter i dag Humanist International. Dette er en sekulær retning innen humanismen som kjennetegnes ved rasjonalistisk, positivistisk tenkning og at man tar avstand fra religion

Religion og etikk - Hva er humanisme? - NDL

Humanisme er en filosofisk holdning som vektlegger verdien og handlefriheten til mennesker, enkeltvis og samlet.Betydningen av begrepet humanisme har svingt i henhold til de påfølgende intellektuelle bevegelsene som har identifisert seg med den. Begrepet ble myntet av teologen Friedrich Niethammer på begynnelsen av 1800-tallet for å referere til et utdanningssystem basert på studiet av. Et tidsskrift for livssynsdebatt. Det skrives mye om kommentarfelttroll og netthets. Men det finnes folk som får det jevne troll til å fremstå som elskelig og sympatisk Filosofi og etikk Humanisme og ateisme Religion Humanistiske myter - Kunsten å sjekke en god historie Humanister liker å tro at de er rasjonelle og vitenskapelige, men i sin forståelse av renessansen og kirkehistorien har de svelget noen moderne myter

Religion og etikk - Humanisme og filosofi - eldre tid - NDL

Er islam i seg selv humanistisk, eller kan den tolkes humanistisk, spør Farhan Shah. Av Farhan Shah, Muslimsk filosof, islam-rådgiver ved forskningssenteret for Prosesstudier, California, doktorgradsstipendiat ved UiO. Det har nærmest gått inflasjon i ordet humanisme. Mange anvender ordet, men få definerer det. Samtidig oppstår humanisme-begrepet i svært mange og dels forvirrende. Renaissance Humanisme navnet for å skille den fra Humanisme som kom senere, var en intellektuell bevegelse som oppsto i det 13. århundre, og kom til å dominere europeisk tankegang under renessansen, som det spilt en betydelig rolle i å skape. I kjernen av Renaissance humanisme var med studiet av klassiske tekster til å endre moderne tenkning, bryte med middelalderens tenkemåte og skape. Den kristne humanisme . DEBATT: «Gud er ingen garantist,» skriver Solveig Grødem Sandelson i en kommentar i Aftenbladet 29. september. Det dreier seg om en refleksjon rundt Misjonssambandets Espen Ottosens spørsmål om det går an å være god uten Gud Davies - mest klargjørende humanismeframstillingen jeg vet om. Hva er så humanisme? Ordet brukes i ulike betydninger: en klassisk orientert kulturbevegelse, et moderne ikke-religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd og velferd. Altså trenger vi begrepsavklaringer for å vite hva vi snakker om - og eventuelt samles om

Begrepet humanisme har vokst seg så rundt at det er blitt vanskelig å gripe - enn si angripe. Det knyttes både til en klassisk orientert kulturbevegelse, et moderne ikke.religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd, rett og velferd. I denne boka viser Per Anders Aas hvordan et humanistisk perspektiv har blitt holdt frem gjennom tidene. Han ser nærmere på humanismens. Humanisme. - psykologisk.no Humanisme Begrepet humanisme har vokst seg så rundt at det er blitt vanskelig å gripe - enn si angripe. Det knyttes både til en klassisk orientert kulturbevegelse, et moderne ikke.religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd, rett og velferd. I denne boka viser Per Anders Aas hvordan et huma.. Persisk humanisme. Finn Thiesen og Erling Kittelsen:<br></br> FRA VINHUS OG MOSKÉ. RUMI, HÂFEZ OG ANDRE PERSISKE DIKTERE<br></br> Solum Forlag<br></br>Religiøs hengivenhet står side om side med liberale idealer i dette kresne utvalget av persisk gullalderpoesi

BEGREPET DANNELSE (på tysk: Bildung) ble lansert av tyske nyhumanister på begynnelsen av 1800-tallet, og handler både om boklig lærdom og om å bygge karakter. Inspirasjonen kom fra renessansehumanismen, som vektla menneskets mulighet til å forme seg selv. I stedet for å synke ned til det dyriske kan vi kultivere oss ved å realisere vårt fulle, menneskelige potensial Dette hadde et særlig pedagogisk siktemål, studiet av antikkens humanistiske fag ga klassisk dannelse og utviklet det menneskelige. Selv om renessansehumanismen var en humanisme med kristent fortegn, er det denne humanismen som har laget grunnlaget for den senere humanismen Dressur eller humanisme? En gjennomgang av «De Utrolige Årene» - et program for forebygging og behandling av atferds­vansker hos barn «De Utrolige Årene» er et mye brukt program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn, både i Norge og internasjonalt Wien. Hans dannelsesbakgrunn fra gymnastiden var klassisk humanisme med vekt på latin, gresk og historie. I voksen alder erklærer han sin kjærlighet til historiefaget (Kohut 1985) og håper at selvpsykologien også kan bidra til en dypere forståelse av historiske (gruppe-) prosesser

Eksistensialsme og humanisme NYTT TEMA. Snyen877 Innlegg: 165. 19.06.10 00:16. Del. Heisann. Har lest noen av Sartres verker i det siste og holder nå på med hans verk eksistensialsme er humanisme Humanisme begynte å påvirke kultur og samfunn og drev i stor grad det vi nå kaller renessansen. Humanister som opererte før Petrarch, kalt Proto-humanister, var hovedsakelig i Italia. De inkluderte Lovato Dei Lovati (1240-1309), en Paduan-dommer som kan ha vært den første til å blande lesing av latin poesi med å skrive moderne klassisk poesi med stor effekt Humanisme vs Behaviorisme Humanisme og behaviorisme er viktige skoler innen psykologi, og det er viktig å vite forskjellen mellom humanisme og behaviorisme for alle som er interessert i psykologi. Psykologi, den vitenskapelige studien av menneskelige mentale prosesser og atferd, har en rekke tilnærminger som også blir betraktet som psykologiske skoler Selv om humanisme er betegnelsen på livssynet Human-Etisk Forbund representerer, betyr det ikke at vi har monopol på begrepet. I Norge finnes det for eksempel en del som kaller seg for kristen-humanister.I utlandet finnes det for eksempel ikke-religiøse bevegelser som jødisk humanisme og humanistisk unitar-universialisme.

Begrepet humanisme har vokst seg så rundt at det er blitt vanskelig å gripe - enn si angripe. Det knyttes både til en klassisk orientert kulturbevegelse, et moderne ikke.religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd, rett og velferd. I denne boka viser Per Anders Aas hvordan et humanistisk perspektiv har blitt holdt frem gjennom tidene Humanisme og Kinesisk · Se mer » Klassisk arkeologi. 204x204px Klassisk arkeologi er den delen av arkeologien som beskjeftiger seg med den klassiske perioden innenfor middelhavsarkeologien. Ny!!: Humanisme og Klassisk arkeologi · Se mer » Kommunisme. Kommunisme (dannet av latin communis. Ny!!: Humanisme og Kommunisme · Se mer. Humanism (från italienska umanista → umano, mänsklig, jämför latin humanus, mänsklig) är en idéströmning - vanligen andlig eller kulturell - som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt.. Humanismen kan även förknippas med de akademiska ämnen som ingår i humaniora.I likhet med andra ismer har ordet en vag innebörd

Humanisme - hva er det? - Salonge

 1. Humanisme er ei andstretning innan filosofi og andsliv med røter i den greske og romerske antikken. Filosofien set mennesket i sentrum[1] , nett som i den greske sofismen. «Klassisk» humanisme vart utvikla i tidleg renessanse, frå 1300- til 1500-talet.[2] Diktarar og tenkjarar som Francesco Petrarca bygde på tekstar av romaren Cicero, som hadde nytta ordet Humanitas
 2. Begreper.
 3. Menuhin utstrålte forpint humanisme, Oistrakh formidlet skjult varme, Josef Hasid skjør briljans. Du kunne skille dem fra hverandre med bind for øynene midt i det tyske bomberegnet over London under krigen. Unntaksåret 2020 viser at det står godt til i norsk klassisk musikkliv. Les mer. 10.08.20
 4. Vår pris 299,-(portofritt). Tema for boka er humanisme. Forfatteren viser hvordan et humanistisk perspektiv er blitt hevdet gjennom historien, og drøfter idéen om mennesket som alle.
Eksempler på Videnskab! Naturvidenskab - Humanisme | Ny

Renessanse betyr gjenfødelse, og mye i kulturlivet utforsket og omformet idéer fra antikken i denne perioden. Men hva kunne gjenskapes av musikk fra antikken? Fint lite Borgerlig konfirmasjon er derfor god klassisk latin, og betegner at man vil sette kraft og mot i unge mennesker til å ta opp livskampen og løse de oppgavene som møter dem som voksne borgere. Dette skrev professor og klassisk filolog Emil Smith i Dagbladet i 1952. Den forståelsen har stått seg. Konfirmasjon for romerske soldate Klassisk konstitusjonisme forsøkte å avslutte denne situasjonen. Fra de nevnte filosofernes skrifter ble det forsøkt å hellige likestillingen til alle mennesker. På samme måte ble erklæringen om menneskerettighetene og medborgeren publisert, og gir hver person uovervinnelige rettigheter

humanist - substantiv tilhenger av, representant for humanismen, person med klassisk dannelse, tilhenger av, representant for humanisme NRK.no er Norges største tilbud på nett: nyheter fra Norge og verden, lokalnyheter, radio- og tv-program, podcast, vær, helse-, kultur-, underholdning-, humor- og. Budskapet var forfattet av Eiel Holten, og er en fin blanding av kristen etikk og klassisk humanisme, et fint ideal for alle mennesker i 2017. Hvis målet med feiringen av 500-årsjubileet for Martin Luthers teser er å riste folk til mer refleksjon, har feiringen fått en fin start

Livssynet humanisme - Verdidebat

 1. 9788215015545_3korr.qxd:omslag1. 19-09-11. 12:18. Side 1. 41. HUMANISME. Dag Hareide (f. 1949) er rektor på Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi. Han har tidligere vært generalsekretær i.
 2. '''Humanisme''' er en sosio-politisk doktrine som søker å inkludere hele menneskeheten og alle spørsmål mennesker står overfor. Den karakteriseres av en innstilling som er sentrert omkring menneskets interesser og verdier, og som legger vekt på individets verdighet og verdi, og dets kapasitet til å realisere seg selv gjennom fornuft og logikk
 3. Familieverdier Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien Sekulær ideologi uten moralske normer Grunnen til at naturalismen og humanismen går godt sammen, selv om de egentlig ikke passer til hverandre, er at begge tar utgangspunkt i samme motivasjon - fornektelsen av Gud. Naturalistene betrakter naturen (dvs. materien
 4. Tidligere har han vært lærer ved Forsøksgymnaset og NFR-stipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er dr.art. på en avhandling om klassisk humanisme i norsk mellomkrigstid, og har utgitt boka Humanisme: Først og fremst et menneske, Pax Forlag 2011. (Se boken på pax.no) Per Anders Aas er fagansvarlig for humanetikk på snl.no siden 2012
 5. Filolog og oversetter. Foreldre: Lærer Bertrand Vandvik (1877-1949) og Inger Albertsdotter Aarhus (f. 1881). Gift 18.8.1935 i Suldal med sykegymnast/ fysioterapeut Ragna Hamar (f. 10.6.1909), datter av folkehøyskolestyrer Olav Steinersen Hamar (1868-1927) og Johanne Elisabet Vassbotn (1867-1946). Eirik Vandvik var professor i middelalderlitteratur ved Universitetet i Oslo (UiO) fra.
 6. Kjøp Humanisme fra Bokklubber Begrepet humanisme har vokst seg så rundt at det er blitt vanskelig å gripe - enn si angripe. Det knyttes både til en klassisk orientert kulturbevegelse, et moderne ikke.religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd, rett og velferd

Det blir en klassisk sivilisasjonskamp. Den andre verdenskrig lå ennå ikke ti år unna da boka kom ut, og den ble da også lest i det perspektivet. Et viktig symbol i fortellingen er konkylien Historie humanisme. Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer.Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en. Begrepet humanisme har vokst seg så rundt at det er blitt vanskelig å gripe - enn si angripe. Det knyttes både til en klassisk orientert kulturbevegelse, et moderne ikke.religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd, rett og velferd Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en etisk gruppe som tilber en rekke ulike guder.Det er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer. Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som.

Regi: Kine Aune, 1992, 8 min Format: DVD (Norske barnestreker) Her møtes Bob Godfreys surrealisme og humor med Kine Aunes humanisme. Klassisk historie bygd på Philip Newts bok. (Tekst: Gunnar Strøm) Vortesvinet Vorte lever ute i den frie naturen sammen med sin kjæreste. En dag kommer noen sl BoligABC Undervisningsopplegg som belyser spørsmål om planlegging av egen bolig og det å bo gjennom ulike praktiske øvinger. Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Hva er humanisme? Om livssynshumanism

Kampen om den norske skolen handler om mer enn kunnskap og disiplin. Viktige verdier står mot hverandre, skriver John O. Egeland Humanisme (Ebok) av forfatter Richard Norman. Pris kr 69. Ingen angrerett. Kan lastes ned fra Min side under Digitale produkter. Kan sendes til Kindle 2) Klassisk humanisme. Klassisk humanisme, også referert til som renessans humanisme, var den første blomstringen av humanistiske forestillinger utviklet mellom 15th og 16th århundrene. Renessansen humanisme fremmet individuell verdighet, og menneskelig verdi pluss de trodde på utøvelsen av liberal arts i alle klassene Dette kalles et antroposentrisk menneskesyn, som også har røtter i klassisk stoisk filosofi og i Aristoteles' menneskesyn. Aristoteles mente mennesket var spesielt i kraft av sin evne til å overskue tilværelsen

Kristen humanisme. Religion og livssyn i skjønn forening ..

Israelsk humanisme, palestinsk ondskap Etter at terroristene på Gazastripen sendte 450 raketter mot israelske byer bare det siste halve året, og den israelske sivilbefolkningen i de berørte byene måtte springe i tilfluktsrom flere ganger daglig, med traumatisering, spesielt av barn, som resultat, startet Israel en offensiv for å stanse rakettene Kristen-humanisme kunne slik sett være en adekvat betegnelse for hans posisjon.Men den dekker ikke helt. I en tid der kristen-humanisme gir assosiasjoner til en slapp og ufarlig insistering på kristne verdier, født 1925 i Stavanger klassisk-filolog,. «Til ungdommen» av Nordahl Grieg er et dikt som har vært viktig for unge mennesker i generasjoner. Det er like aktuelt i denne merkelige tiden

humanetikk - Store norske leksiko

Menneskeverd og dyrs rettigheter - Menneskever

Humanisme, naturalisme, marxisme, freudianisme, nyreligiøsitet Nye idéstrømninger og religiøse alternativer har vokst frem til alle tider i historien. Det tidligere enhetssamfunnet er erstattet med et flerkulturelt samfunn der livssyn og religioner lever side om side i stadig større grad Kjøp billige bøker, kontorrekvisita, hobbyartikler og leker innen humanisme hos Adlibri

Livssynshumanisme - Wikipedi

Renessanse er en betegnelse på en periode som har sitt utspring i Italia på 1300-tallet der en blant annet brukte den klassiske kunsten og arkitekturen som kunstneriske forbilder. Ordet renessanse betyr gjenfødelse, og med det tenker vi på den åndelige oppvåkningen som gikk over Europa fra slutten av 1300-årene. Denne oppvåkningen fornyet diktning, arkitektur, billedkunst og vitenskap 30 morsomme gåter for barn. Hvilket tau kan du ikke dra i, og hvilken kopp kan du ikke drikke av? Her er 30 gåter for barn som liker å gruble Se hele NRKs store utvalg av serier, dokumentarer, underholdning, film, sport og nyheter En moderne humanisme, s. 61). Går vi et halvt århundrede yderligere tilbage i tid, finder vi Johannes V. Jensen, der bevæger sig i en helt anden retning. Af alle steder finder han humanismen udtrykt i friluftsbevægelsen (på engelsk: outing), der oplever en opblomstring omkring århundredskiftet mellem det 19. og det 20. århundrede Kjøp Naturen og grekerne ; Naturvitenskap og humanisme fra Norske serier Erwin Schrödinger hadde en avgjørende innflytelse på den moderne utviklingen av fysikk og kjemi i det forrige århundre. Men han var også dypt interessert i filosofi, og hans bidrag for å forene klassisk filosofisk tenkning med naturvitenskapens erkjennelse av 'virkeligheten' er møtt med anerkjennelse i begge leire

Humanisme - Daria.n

Den kristne humanisme - Verdidebat

Kjøp Naturen og grekerne ; Naturvitenskap og humanisme fra Bokklubber Erwin Schrödinger hadde en avgjørende innflytelse på den moderne utviklingen av fysikk og kjemi i det forrige århundre. Men han var også dypt interessert i filosofi, og hans bidrag for å forene klassisk filosofisk tenkning med naturvitenskapens erkjennelse av 'virkeligheten' er møtt med anerkjennelse i begge leire Erwin Schrödinger hadde en avgjørende innflytelse på den moderne utviklingen av fysikk og kjemi i det forrige århundre. Men han var også dypt interes Klassisk humanisme i møte med det moderne: Harry Fett, Charles Kent og A.H. Winsnes 1918-33, avhandling for dr. art.-graden under Det teologiske fakultet, Unipub, Universitetet i Oslo 2003 - se innledningen, især s. 12, 14, 18-19. Før krigen begynte Brynildsen å studere litteraturhistorie under A.H. Winsnes, men uten å ta eksamen Følgere av sekulær humanisme mener at menneskeliv ville være overlegen uten religiøs dogma, overtro og pseudovitenskap. Fundamentalt for begrepet sekulær humanisme er at enhver ideologi om religiøs, politisk eller filosofisk må undersøkes grundig i linsen av kunnskap, erfaring og debatt før du godtar det på grunnlag av blind tro Fakultetets første doktoravhandling ble avlagt i 1876. Anton Christian Bang disputerte da over sin avhandling Om Kristi Opstandelses historiske Virkelighed. Siden den tid har mer enn 150 disputaser blitt avholdt ved fakultetet. Forskningsaktiviteten har også vært betydelig, og mange kjente navn både nasjonalt og internasjonalt har på en eller annen måte vært tilknyttet fakultetet.

Humanismens ideer: Renessansehumaniste

TIDSSKRIFTET EPSILON - Tidsskrift for samfundsdebathva er HUMANISME by Universitetsforlaget - IssuuThe Walking Dead Volume 29: Lines We Cross - Planet PulpUniversalieneHumanisterne (forbund) - Wikipedia&#39;s Humanisterna (förbund
 • Batman v superman dawn of justice aldersgrense.
 • World clock.
 • Suits episode liste.
 • Solari buon inci 2017.
 • Anne frank dagbok film.
 • Lade elbil hjemme.
 • Prospect nhl.
 • Dovregubben troll.
 • Fitnessstudio mit sauna hanau.
 • Nwz goldhoorn.
 • Snabba cash bokserie.
 • Trier weingut übernachtung.
 • Regierung von oberbayern stellenangebote.
 • Bergen golfsenter åpningstider.
 • Fortrengning psykologi.
 • Alkis berlin shape.
 • Ordet preget.
 • Amazon ebook offline lesen android.
 • Vampyr film.
 • Rodelhang an der schmücke.
 • Kg trier süd 2018.
 • Tyrkisk språkkurs.
 • Beryllium atom.
 • Plattformheis pris.
 • Valldal rafting.
 • Fotograf utdanning trondheim.
 • Einwohner arnsberg.
 • La liga.
 • Billig overnatting san francisco.
 • Dormagen party.
 • Helsefagarbeider bok.
 • Skal man svare på snapchat.
 • Chili gjødsel.
 • Levertransplantasjon bivirkninger.
 • Samsung galaxy s7 edge kontaktbild hinzufügen.
 • Tanzschule nagel tanzparty.
 • Skalv kryssord.
 • Helvetesild hos eldre.
 • Brugd fortplantning.
 • Hengestol billig.
 • Sicherheitsbeleuchtung din.