Home

Likestillings og diskrimineringsloven forkortelse

Likestillings- og diskrimineringsloven - regjeringen

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttryk.. Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet. Likestilling skal forstås bredt: Det omfatter likeverd, like muligheter og like rettigheter, det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven stiller krav om aktivt arbeid for likestilling, og forbyr diskriminering

Likestillingsloven, tidligere lov om likestilling mellom kjønnene. Loven ble opphevet 1. januar 2018 og erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven, som også gir regler om diskriminering knyttet til andre diskrimineringsgrunnlag. Likestillingsloven av 2013 erstattet den tidligere loven av 9. juni 1978 med samme navn. Formålet med loven var å fremme likestilling mellom kjønnene i. Oppreisning og erstatning. Nemnda kan treffe vedtak om oppreisning i arbeidsforhold og ved arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 38 annet ledd første punktum, arbeidsmiljøloven § 13-9 og skipsarbeidsloven § 10-9 Likestillings- og diskrimineringsloven erstatter diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Likestillings- og diskrimineringsloven inneholder konkrete regler om hvordan arbeidsgivere aktivt må arbeide for å motvirke diskriminering og sikre reell likestilling. 1. januar i år ble reglene om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt betydelig styrket. Formålet med lovendringen var å tydeliggjøre, og til en viss grad utvide regelverket, samt å legge til rette for mer. Likestillings- og diskrimineringsloven erstatter diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Seks ting du kan gjøre for å øke kvinneandelen i ledelsen

likestillings- og diskrimineringsloven - Store norske leksiko

I proposisjonen foreslås en ny, felles likestillings- og diskrimineringslov. Forslaget innebærer at likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering erstatt.. Korona, permittering, tolketjenester og diskrimineringsvernet. Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les mer om det her. Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), and more Den nye likestillings- og diskrimineringsloven ble vedtatt i fjor sommer (2017) og trådte i kraft 1. januar 2018. Loven erstatter de fire tidligere lovene innen diskriminering og likestilling - Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Likestillings- og diskrimineringsloven; Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk; Eksterne lenker. Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven). Lovdata ISBN 82-504-1284-2 Denne siden ble.

Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft ved nyttår. Endringene skal styrke likestillingsarbeidet i private og offentlige virksomheter. Målet er å forebygge diskriminering og unngå konflikter Likestillings- og diskrimineringsloven 2017 utgjør det sentrale rettslige utgangspunktet for emnet. Også diskrimineringsombudsloven 2017 er et viktig utgangspunkt i emnet. Emnet gir, med utgangspunkt i samspillet mellom diskrimineringsgrunnlagene kjønn,. Likestillings- og diskrimineringsnemnda ble opprettet 1. januar 2006. Samtidig ble tidligere Klagenemnd for likestilling nedlagt. Likestillings- og diskrimineringsnemnda har fra 1. januar 2006 håndhevet brudd på likestillingsloven, diskrimineringsloven, arbeidsmiljøloven kapittel 13 og boliglovenes diskrimineringsbestemmelser Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven med ikrafttreden 01.01.2020. Endringene medfører blant annet at aktivitets- og redegjørelsesplikten styrkes fra nyttår. Styrkingen innebærer blant annet at aktivitetsplikten tydeliggjøres og konkretiseres, herunder får visse arbeidsgivere en plikt til å gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter kjønn

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo Tlf. 95 19 68 00/01 mail: post@diskrimineringsnemnda.no strid med diskrimineringsloven § 4 i forbindelse med utrykning for å undersøke og hente mann med hodeskade. Sakens bakgrunn Hendelsesforløpe Likestillings- og diskrimineringsloven §§ 6-8 definerer hva diskriminering er. Loven skiller mellom direkte og indirekte forskjellsbehandling: Med direkte forskjellsbehandling menes: «at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn [et eller flere diskrimineringsgrunnlag] Derfor er alle arbeidsgivere i Norge, selv de minste, pålagt en generell aktivitetsplikt som er beskrevet i § 26 i likestillings- og diskrimineringsloven, første ledd. For alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere med over 50 (20) ansatte, gjelder en spesifisert og konkret plikt som er beskrevet i Likestillings- og diskrimineringsloven § 26, annet ledd

1. januar neste år trer den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Loven inneholder skjerpede bestemmelser på en rekke områder, blant annet til at arbeidsgivere og offentlige tjenesteytere skal redegjøre for hva de faktisk har gjort for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering. Ny aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) Den nye aktivitets- og redegjørelsesplikten. Likestillings og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Denne erstatter de fire lovene fra 2013; diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillings og diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings og tilgjengeligjetsloven. Lovendringen vil være ett av temaene på årets Arbeidsrettskonferanse

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener Kriminalomsorgsdirektoratet og Tromsø fengsel handler i strid med likestillings- og diskrimineringsloven § 6 ved å gi kvinner i Tromsø fengsel dårligere soningsforhold enn menn Equality and Anti-Discrimination Act (Likestillings- og diskrimineringsloven) Act relating to equality and a prohibition against discrimination Likestillings- og diskrimineringsloven fra 2018 tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Det vil si at den nye loven fremdeles legger vekt på likestilling mellom kjønnene, med særlig fokus på kvinners rettigheter, men den inkluderer også en bredere forståelse av likestilling, ved å vise til ulike årsaker til diskriminering

likestillingsloven - Store norske leksiko

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og

Formål. Likestillingsloven skulle fremme likestilling mellom kjønnene og bedre kvinners stilling i samfunnet. Den skulle sikre at kvinner og menn gis like muligheter til utdanning, arbeid og faglig utvikling. Formålet med loven var at de to kjønn skulle få like muligheter i samfunnsliv, hjem og arbeid, men det var uttrykkelig sagt at loven «tar særlig sikte på å bedre kvinnens. Den 1. januar 2018 fikk vi to nye lover som tydeliggjør og styrker vernet mot diskriminering: - likestillings- og diskrimineringsloven - diskrimineringsombudsloven Boka Likestilling og diskriminering inneholder begge lovene og fire forskrifter. Vi har knyttet forarbeider og kommentarer fra stortingsbehandlingen opp mot den enkelte paragraf Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) Formål med loven eller retningslinjen: Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse,.

Lov om likestilling og diskriminering - NH

Både direkte og indirekte diskriminering er forbudt. Med direkte diskriminering menes at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn av et eller flere diskrimineringsgrunnlag jf. likestillings- og diskrimineringsloven §§ 6 og 7 Den 1. januar 2018 trådte ny Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) i kraft. Den nye loven innebærer at fire likestillings- og diskrimineringslover erstattes av en samlet lov. I tillegg er det fremdeles enkelte bestemmelser om forbud mot diskriminering m.m. i arbeidsmiljøloven. Ny lovgivning viderefører at det på arbeidslivets område. Likestillings- og diskrimineringsnemnda var et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Barne- og likestillingsdepartementet.Nemnda var et klageorgan på diskrimineringsrettens område, og var overordnet Likestillings- og diskrimineringsombudet i enkeltsaker hvor ombudet hadde uttalt seg.. Nemnda ble opprettet i 2006, og erstattet den tidligere Klagenemnda for likestilling Likestillings- og diskrimineringsloven om forbud mot gjengjeldelse Klageinstans. Diskrimineringsnemnda avgjør klager vedrørende brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. Rettsapparatet behandler krav om oppreisning og erstatning ved brudd på diskrimineringsforbudet i arbeidsmiljøloven. Diskrimineringsnemnda Rettsapparate

Kommentar til endringer i likestillings- og

Ny likestillings- og diskrimineringslov. Forslaget om ny felles likestillings- og diskrimineringslov innebærer at likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering erstattes av én samlet lov • Diskrimineringsloven • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven • Regnskapsloven 3.2 Aktivitetsplikten Gjennom aktivitetsplikten skal arbeidsgiver arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å likestillings- og diskrimineringsspørsmål i bedriften og å initiere konkrete tiltak - likestillings- og diskrimineringsloven - diskrimineringsombudsloven Boka Likestilling og diskriminering inneholder begge lovene og fire forskrifter. Vi har knyttet forarbeider og kommentarer fra stortingsbehandlingen opp mot den enkelte paragraf. Dette utdyper lovverket og gjør det lettere å forstå Likestillings- og diskrimineringsloven har et eget kapittel om aktivt likestillingsarbeid Aktivt likestillingsarbeid vil si at man iverksetter tiltak for likestilling og mot diskriminering, uten at arbeidet skyldes konkrete tilfeller av diskriminering eller forskjellsbehandling

Likestilling og diskriminering - NH

Fire lover - nå samlet i én De fire tidligere likestillings- og diskrimineringslovene er nå samlet i én ny lov. Lovene som er opphevet er: Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Målet med den nye loven er å styrke diskrimineringsvernet ved å gjøre lovverket mer tilgjengelig for. Bestemmelser i individuelle og kollektive avtaler som er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven er ugyldige; Det er fom 1. januar opprettet en ny diskrimineringsnemnd. Nemnda skal overta oppgavene som tidligere har ligget til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet. Likestilling skal forstås bredt og er ment å omfatte likeverd, like muligheter og like rettigheter. Det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging Forkortelser. AML= Arbeidsmiljøloven HTA = Hovedtariffavtalen i staten LSDL= Likestillings- og diskrimineringsloven SPH= Statens personalhåndbok . foreninger.uio.no > Forskerforbundet > Lønn, lov- og avtaleverk > Besøksadresse. Forskerforbundet ved UiO Fysikkbygningen Sem Sælandsvei 2 1.1.18 trådte en ny, felles likestillings- og diskrimineringslov i kraft. Den nye loven erstatter diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I følge loven er diskriminering på grunn av kjønn, graviditet,.

Prop. 81 L (2016-2017) - regjeringen.n

 1. eringsloven Likestillings- og diskri
 2. eringslov. Loven innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskri
 3. eringsloven skal «bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes» og slår fast at likestilling «forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging» (Likestillings- og diskri

Les likestillings- og diskrimineringsloven. Se Stopp diskrimineringens nettside om likestillings- og diskrimineringsloven. I Norge finnes det også mange eksempler på hatkriminalitet mot funksjonshemmede. Stopp Diskrimineringen skriver på sine nettsider at «hatkriminalitet mot funksjonshemmede er skjult i all sin synlighet» og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) - Lov 21. juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) - Lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven

LDO - Startside - Likestillings- og diskrimineringsombude

Neste år skjerpes likestillings- og diskrimineringsloven. Da får arbeidslivet et bedre verktøy for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering. Tekst: Siv M. Bjelland Foto: LDO/Flickr 1.1.2020 trer den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Loven inneholder skjerpede bestemmelser på en rekke områder, blant annet til at arbeidsgivere og offentlige tjenesteytere skal. Omfattes av likestillings- og diskrimineringsloven. HR-direktør Halfdan Hagen orienterte om saken på styremøtet 22. oktober. Han leste opp deler av svarbrevet fra Kulturdepartementet: — Kulturdepartementet legger til grunn at innstillingsråd- og utvalg etter universitets- og høyskoleloven er et offentlig organ,. Det er viktig at alt av krefter som ønsker fortsatt ytringsfrihet i dette landet kommer sammen og protesterer mot den nye likestillings- og diskrimineringsloven som skal tre i kraft 1. januar 2018. Loven lyder slik: 1 Formål Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminerin Evaluering av likestillings- og diskrimineringsloven Når altfor få vet om sine rettigheter, og når klageprosessen er så tungvint, eksisterer retten kun på papiret. Etter ti år med helhetlig diskrimineringsvern skal Likestillings- og diskrimineringsombudet utarbeide en rapport som skal bidra med å påvirke forbedringer av lovverket

I § 32 i Likestillings- og diskrimineringsloven fremkommer det at ansatte har rett til innsyn i kollegaers lønnsopplysninger hvis de har mistanke om at de blir diskriminert med hensyn til lønn. Den ansatte har rett til å få opplysninger om lønnsnivå og kriterier for lønnsfastsettelsen til den eller de han eller hun sammenligner seg med, men ikke arbeidsgivers vurdering av individuelle. Bakgrunn for kurset. Den 1. januar 2018 trådte den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Denne ene loven erstattet fire tidligere lover om likestillings- og diskrimineringsforbud fra 2013 og innebærer en samordning av disse lovene Kjøp 'Diskrimineringsvern i arbeidslivet, en håndbok, likestillings- og diskrimineringsloven 2017' av Brit Djupvik Semner fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978824501352

I likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven er det inntatt regler om forbud mot å innhente opplysninger om forhold det ikke er lov å forskjellsbehandle på bakgrunn av. Det er for eksempel ikke lov å spørre en jobbsøker om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging - Dette er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, sier Bjurstrøm Saken ble behandlet i mai 2020 og nå er avgjørelsen klar. Diskrimineringsnemnda slår fast at fengslet bryter loven likestillings- og diskrimineringsloven i denne omgang. Det innebærer at vi ikke har sett på interseksjonalitet i sin fulle bredde. Selv om ansatte i ulike deler av arbeidslivet har vært direkte utsatt for smitte under pandemien, so Sist oppdatert : 14.10.2019 . Årsberetningen - likestilling og diskriminering. Regnskap Revisjon . Endringene i Likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft 1. januar 2020, og gjelder følgelig for årsberetninger som avlegges etter dette tidspunktet likestillings- og diskrimineringsapparatet som håndhever den individuelle tilretteleggingsret-ten i likestillings- og diskrimineringsloven § 22 jf. § 35, se diskrimineringsombudsloven (2017). Sistnevnte gir en enkel og billig måte å håndheve rettighetene på, særlig gjennom mu

Likestillings- og diskrimineringsloven Ny felles lovgivning fra 1. januar 2018 •Gjelder fra den 1. januar 2018 •Erstatter de fire tidligere likestillings- og diskrimineringslovene •Formålet var å gjøre lovverket mer tilgjengelig og enhetlig •Gjelder på alle samfunnsområde Kursingen kan blant annet være et bidrag til arbeidslivets organisasjoners plikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 25 til å arbeide aktivt for likestilling og hindre diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en veileder om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). Både universitetene og høgskolene (UH) regnes som offentlige organer, og med det følger kravet at de skal «i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering» Stortinget har vedtatt å gi Diskrimineringsnemda myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven og til å ilegge oppreisning i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold. Likestillings- og diskrimineringsombudets veilednings- og hjelpetilbud er også styrket. Videre er det vedtatt bestemmelser. Den 16. juni fikk Norge en ny lov om likestilling- og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven). Forslaget fra regjeringen har vært omtalt tidligere, men uventet fikk loven et langt større virkeområde enn det regjeringen hadde foreslått

Likestillings- og diskrimineringsloven. ld18_Likestilling_og_diskriminering_95.qxp_Opplæringslovmal 29.12.2017 11.42 Side 38. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Juridisk rådgiving for kvinner (JURK) og Diskrimineringsnemnda har lansert en ny kampanje for å informere om hvor man kan få råd og veiledning hvis man opplever seksuell trakassering I 2018 ble Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) innført. Denne erstattet en rekke forskjellige diskrimineringslover, og samlet alt regelverk* vedrørende likestilling og diskriminering i én felles lov. Loven var i hovedsak en videreføring av gjeldende rett

Følg den årlige likestillings- og mangfoldskonferansen på nett her Likestillings- og diskrimineringsloven forkortes LDL, forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt Næringsliv og forretningsvirksomhet; Organisasjonsteori og utvikling; Salg og markedsføring; Finans og regnskap; Strategi; Økonomi; Historie, biografier og populærvitenskap. Se alle bøker innen Historie, biografier og populærvitenskap » Debatt; Populærvitenskap og teknikk; Historie og dokumentar; Biografi; Skjønnlitteratu Likestillings- og diskrimineringsloven. Retten til ikke å bli diskriminert på grunn av kjønn er en menneskerett som er fastsatt i en rekke konvensjoner. Diskrimineringslovverket er det viktigste hjelpemiddelet for å holde retten i hevd. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsloven : lov om likestilling og forbud mot diskriminering gjeldende fra 01.01.2018 ; Diskrimineringsombudsloven : lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskimineringsnemda gjeldende fra 01.01.2018: med forarbeider og kommentare

Ny likestillings- og diskrimineringslov - Jusstorge

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. Likestillings- og diskrimineringsloven Denne loven skal fremme likestilling og hindre at mennesker opplever ulemper eller diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person Nytt i likestillings- og diskrimineringsloven Fagartikkel Fra 1. januar 2020 er det nå en plikt at alle arbeidsgivere, uten begrensninger knyttet til størrelse, skal arbeide for å forebygge og å hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlagene

Likestillingsloven - Wikipedi

 1. eringsloven sier at diskri
 2. ering på grunn av funksjonsnedsettelse er forbudt, jf. likestillings- og diskri
 3. eringsombodet (LDO) er eit norsk offentleg ombod som vart skipa 1. januar 2006. Ombodet overtok etter dei tre statsetatane Likestillingsombodet, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskri

Nytt i likestillings- og diskrimineringsloven - NH

 1. eringsloven trer i kraft fra 1. januar 2020. Det samme gjør endringene i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, og får derfor innvirkning på årsberetninger som utarbeides etter denne datoen
 2. eringsloven. Nedenfor oppsummeres kort pliktene for ulike virksomheter. Vi anbefaler at arbeidsgiverne setter seg inn i de ulike kravene i likestillings- og diskri
 3. erings- og likestillingslovene. Likestillingsloven ble 1. januar 2018 erstattet av.
 4. eringslov vedtatt. Loven erstatter de fire någjeldende likestillings- og diskri

JUS5590 - Diskriminerings- og likestillingsrett

 1. ering finnes i arbeidsmiljøloven og i likestillings- og diskri
 2. eringsloven handler universell utfor
 3. eringsloven fra 1. januar 2020. Dette innebærer at arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt blir forsterket og må ytterligere konkretiseres. Formålet med endringen er å fremme likestillingsarbeidet og gi et økt fokus på forhold som kan føre til diskri

 1. eringsloven. Likestillings- og diskri
 2. eringsloven skal etterleves av arbeidsgivere. Fra 1. januar 2020 fikk arbeidsgivere og offentlige myndigheter en styrket plikt til å arbeide med likestilling og hindre diskri
 3. eringsloven, mener Likestillingsombude
 4. eringsloven trer i kraft fra 1. januar 2020. Det samme gjør endringene i NRS 16, og får derfor innvirkning på årsberetninger som utarbeides etter denne datoen. Det skal, som tidligere, redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten
 5. eringsloven. Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskri

Plikt til å gjennomføre lønnskartlegging etter kjø

Likestillings- og diskrimineringsloven: Forskere vil ha mer statlig kontroll av arbeidsgivere. Barne- og likestillingsdepartementet foreslår styrking av arbeidsgivers plikter på likestillingsområdet. Det legges opp til for mye frivillighet og for få sanksjonsmuligheter,. Likestillings- og diskrimineringsloven. ld18_Likestilling_og_diskriminering_95.qxp_Opplæringslovmal 29.12.2017 11.42 Side 8. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og. Innlegg. Den 16. juni fikk Norge en ny likestillings- og diskrimineringslov, men få synes å være opptatt av hva den nye loven medfører. Den nye likestillings - og diskrimineringsloven er en forening av fire eksisterende lover, blant annet loven mot diskriminering på grunnlag av ulike seksuelle orienteringer og loven mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn Likestillings- og diskrimineringsloven gir forbud mot diskriminering på bakgrunn av kjønn. Forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet og permisjon i forbindelse med fødsel gjelder alle sider av et ansettelsesforhold, blant annet utlysning, innkallelse til intervju, ansettelse, lønnsplassering, forfremmelse, omplassering, kompetanseutvikling, opplæring, tildeling av. Fra 1.1.2018 trådte ny diskrimineringslovgivning i kraft. Norge har nå fått en Likestillings- og diskrimineringslov - LDL som samler alle de fire anti-diskrimineringslovene som eksisterte fra før. Den nye loven verner mot diskriminering på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell.

Likestilling og diskriminering - Utdanningsforbunde

likestillings- og diskrimineringsloven. Et eventuelt unntak for familieliv vil innebære en svekkelse av eksisterende lovverk, siden dagens lov om likestilling mellom kjønnene gjelder på alle samfunnsområder. Reform mener det er prinsipielt viktig at en felles lov hever alle grunnlag opp ti Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) redegjør i dette brevet for bevilgningene Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kan disponere i 2014. Tildelingsbrevet er basert på Prop. 1 S (2013-2014) for BLD og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) med tilhørende innstillinger fra Stortinget Likestillings- og diskrimineringsloven. I likestillings- og diskrimineringslovens § 17 står det at offentlige og private virksomheter har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner. Universell utforming defineres slik I likestillings- og diskrimineringsloven slås det fast at man har nettopp et slikt ansvar. - Mener dere at arbeidsgivere og organisasjoner skal være pålagt å ta en juridisk vurdering

Senior Norge tillater seg med dette å rette en henvendelse til Likestillings- og diskrimineringsombudet i forbindelse med den nye Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, som trådte i kraft 1. januar 2018. Senior Norge er selvsagt positive til at den nye loven også omfatter alder som diskrimineringsgrunnlag. slik dette kommer til uttrykk i lovens § 6 første ledd Forarbeidet til diskrimineringsloven om etnisitet og religion viser til at Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK, har en vid definisjon av livssyn. Og den europeiske menneskerettskommisjonen har sagt klart at vegansisme er omfattet av livssynsbegrepet i EMK, sier Elisabeth Lier Haugseth, nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet Selv om likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminerende handlinger, er det ikke sikkert at forbudet rammer ytringer og spørsmål, for eksempel i forbindelse med jobbintervju. Rammene for hva det kan spørres om, framgår av arbeidsmiljøloven § 13-4, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 30 Disse lovene ble erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven fra 01.01.18. Grensen på mer enn 50 ansatte harmonerer med reglene i arbeidsmiljøloven § 7-1 om plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg og § 8-1 om plikt til informasjon og drøfting I 2015 skal Likestillings- og diskrimineringsombudet prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. Likestillings- og diskrimineringsombudet skal også vurdere - og eventuelt ta initiativ til - tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter

 • Studentenwerk münster steinfurter straße.
 • Stretch synål.
 • Vitamin b6 mot kvalme.
 • Skihopper ol 2018.
 • Können säuglinge scharlach bekommen.
 • Club spiele nürnberg.
 • Farge håret når det er fett.
 • A traktor regler 2018.
 • Salt bergen konferanse.
 • For tidlig fødte barn utvikling.
 • Display image matlab.
 • Cml osrs.
 • Yara gass.
 • Isbjørn drink.
 • Saltrom.
 • Urbild einer abbildung bestimmen.
 • Pokémon sun and moon episode 44.
 • Paw patrol svenska.
 • Lithium batteri eksplosjon.
 • Blutgerinnung 3 phasen.
 • Kvotering av menn.
 • Juckende füße und hände schwangerschaft.
 • Optic csgo.
 • Normalspor.
 • Jugendfahrrad 26 zoll hervis.
 • Abmessungen passat variant b8.
 • Zwergspitz welpen zu verschenken stuttgart.
 • Mia julia konzert 2018.
 • Wie ein weißer vogel im schneesturm kritik.
 • Einlaufkind rb leipzig.
 • Rotter kjæledyr.
 • Gramo rollekode.
 • Wohnung kamp lintfort.
 • Vannmagasin.
 • Håret stopper å vokse.
 • Hvem er samuel massie.
 • Parenthood episode guide.
 • M mightytext.
 • Brandsdal butikk bergen.
 • Webcam hochkrimml.
 • Southern cross.