Home

Vassjuk jord

Skyll til slutt potten godt i kaldt, rent vann. Planten kan deretter plasseres i potten igjen sammen med ny jord av høy kvalitet som er fri for mugg. Du kan også hindre at vassjuk jord oppstår senere ved å dekke dreneringshullet i potten med et potteskår og legge tre til fem centimeter med grus eller grov sand over Vassarve er et av de mest brysomme ugras i de fleste åkerkulturer. Mottiltak: Grøfting av vassjuk jord, ugrasharving og hakking så tidlig og ofte at de krypende stenglene ikke får danne røtter, dessuten flamming eller jorddamping. De fleste ugrasmidler er effektive mot vassarve. Se VIPS-ugras eller Korsmos ugrashage Vassjuk betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Vassjuk, i både bokmål og nynorsk Forhold som sur og vassjuk jord virker negativt for nitrogenfikseringen. Rhizobiumbakteriene vokser best ved pH 6,5-7,0. Tørr og tett jord er også uheldig. Temperaturen spiller en vesentlig rolle, ved lav temperatur reduseres aktiviteten til bakteriene. Her kan du lese mer om pH og nitrogenfiksering og faktorer som påvirker denne prosessen Planter liker god jord, det forstår alle, men hva er egentlig god jord? Du har sikkert hørt jordbegreper som sur, kalkholdig, næringsrik eller -fattig, sandholdig, leirholdig, struktur, tørr, vassjuk, pakket, kompost, torv, mineralsk, mold eller humus. Begrepene er mange og forvirringen enda større. Og hva i all verden er humus

Engrapp, Poa pratensis L., er kravfull og foretrekker løs, dyp og moldrik jord med god kalktilstand. Den trives også på myr, men tåler ikke vassjuk jord og tørr sandjord. Stiv leire hindrer utvikling av jordstenglene. Engrapp er meget hardfør og varig Grøfting eller vedlikeholdsgrøfting er aktuelt året rundt. Klimaendringene stiller større krav til et oppdatert dreneringssystem enn noen gang før. Vi har det du trenger av drensrør og utstyr til dreneringsarbeidet når vassjuk jord skal leges

Problemet med hvit pottejord - Garden

Flerårig raigras, Lolium perenne L., kan dyrkes på de fleste jordarter, men trives best på næringsrik jord med pH mellom 6 og 7. Flerårig raigras setter pris på rikelig med nedbør, men trives ikke på vassjuk jord. Arten har meget god fôrverdi og høyt sukkerinnhold, men fôrverdi og smaklighet blir raskt redusert etter skyting Krypande vid busk med lange mørkt grøne nåler.Veks seint. Tåler ikkje vassjuk jord Med jordpakka og vassjuk jord er sjansane for karbonbinding små. Å sikre god grøftetilstand og tiltak for å løyse pakka jord, må difor vere førsteprioritet i eit tiltaksløp for auka karbonbinding i jord. Fyrst med laus jord, kan livet rundt røtene blir aktivt og røtene vekse seg lange Salvia: Nei, vassjuk jord er ikkje ubrukeleg, men det er mange kulturplanter som ikkje trivst i den våte jorda. Dei greier ikkje å nyttiggjere seg næringa og lid pga mangel på luft. Når vatnet står over grunnvatnet, er jorda vassjuk (litt forenkla forklaring funne på nettet)

Vassjuk jord er erosjonsutsatt, gir dårlig rotutvikling, og redusert utnyttelse av næringa i jorda. Kulturplantene trives ikke når det er lite luft, men en del ugras stortrives. Med for mye vann i jorda får du kjøre- og pakkeskader, og mye av solvarmen brukes til å. Pakka og vassjuk jord binder lite karbon. Å sikre god grøftetilstand og tiltak for å løyse pakka jord må difor vere førsteprioritet blant tiltak for auka karbonbinding i jord. Først med laus jord kan livet rundt røtene bli aktivt og røtene vekse seg lange. Då vert karbon bygd inn i den auka rotmassa lystgass er derfor en mer effektiv og presis nitrogengjødsling, og drenering av vassjuk jord. Fiksering av nitrogen Belgvekster kan fiksere nitrogen fra lufta ved hjelp av Rhizobiumbakterier. Dette er nærmere beskrevet i kapitlet «Viktige forhold ved økologisk dyrking» I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet vassjuk. om jord: altfor våt og dermed uhøveleg for dyrka vokstrar; om plante: vantriven av væte. vass-sjuk jord, skog vass-sjuk jord, sko

Det er viktig å hindre frøspredning. Kan motarbeides ved grøfting av vassjuk jord. Halmluting dreper ikke frø av hønsegras. Spireprosenten blir heller høyere. Forsøk har vist at hønsegras-frø blir ødelagt i silo, selv uten konserveringsmiddel. Ellers kan plantene ugrasharves eller radrenses Den vokser dårlig på tørr og karrig mark, samt på torvmark og vassjuk jord ( = jord med stillestående grunnvann og dårlig drenering). Også typisk kystklima med mye vind og høy luftfuktighet passer osp dårlig. Knopper, kvist og bark på ospa er en viktig del av vinterforet for hjortedyr, hare, bever og smågnagere God jordstruktur gir økt avling. Planterøtter trives ikke i tett jord og i vassjuk jord. Dersom man klarer å lag en porøs jordstruktur ved hjelp av ulike fangvekster kan avlingen økes, gjødslingen reduseres og avkastningen pr dekar kunne bli bedre med vassjuk jord og dårlige avlinger. Opptørking etter regnvær tar lenger tid. Det gir problemer med innhøsting, fram­ kommelighet og jordpakking. Blauthull på jordet blir stående igjen allerede i vår ­ onna. Når det blir mange blauthull, gir en opp dyrkingen. Det gjelder særlig jord som leies bort. Det er ikke interess Siv har ikke problemer med å vokse på pakka og vassjuk jord, ettersom det kan transportere oksygen til røttene gjennom et porefylt vev i stengelen. Det er denne skumgummiaktige margen som gjør sivet i stand til å vokse med røttene i vatn

Kjøring på vassjuk jord gir pakkeskader, selv med lette maskiner. Jord som har fått ødelagt strukturen, greier ikke å holde på næringsstoffer og er svak for erosjon, som gir vanskelige vekstforhold for planter i etableringsfasen. Plantene blir stresset og tar ikke opp nok næring,. Tilskudd til drenering. Kommunen får tildelt hvert år midler som skal brukes som støtte til foretak som ønsker å drenere vassjuk jord. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord som har potensiale for økt avling, samt å redusere faren for erosjon og avrenning av næringsstoffer til vassdrag og sjø Godt drenert jord slipper ut mindre lystgass enn vassjuk jord. Tilskudd til drenering Siden tilskudd til drenering ble gjeninnført i 2013, har det hvert år vært avsatt mer midler over jordbruksavtalen enn det er søkt om i tilskudd. Søknader om tilskudd til drenering behandles av kommunen

Vassarve - Plantevernleksikone

Opparbeidelse av grøfter i vassjuk jord før rørlegging. Dette bildet er en utskrift fra nettstedet oslobilder.no. Høykvalitetskopi kan bestilles fra oslobilder.no, eller ved å kontakte eierinstitusjonen JORD Plant i moldrik/humusrik jord som holder jevnt på fuktigheten. God drenering er viktig. Tett, vassjuk jord gir gule nåler og vanntrivsel. Einer kan plante på noe tørrere jord. Luftig og humusrik jord er forutsetning for god etablering av de fleste nåletrær. GJØDSLING Bruk 30-50 gram 11-5-18 eller tilsvarende, pr kvadratmeter plantefel Har en del tyngre leirjord som er litt vassjuk. Har problemer med oppspiring på våren pga for mye råme i jorda. Finnes det noen kornsorter som er mere egna påslik jord evt sorter. Bygg fungerer dårlig havre noe bedre men ikke bra.Noen med erfaringer med korn på rå tung jord Vi snakker for eksempel om vassjuk jord som må dreneres. Og vi drenerer myrene våre, uten tanke på dem som lever der og hva myrene egentlig gjør for oss. Myrer dannes når det fordamper mindre vann enn det som kommer som regn og tilsig i et område. Vannfordamping skjer når sola skinner RÅ - VASSJUK JORD Engkarse Engsoleie Hundekjeks Hønsegras Krypsoleie Myrtistel Sivarter (Lyssiv) Snellearter Soleiehov Storkvein Strandrør Sølvbunke Vassarve Åkerkål Merkeplanter(etter bl.a. M.L.Kreuter, S.Ø.Solberg) Ta det onde ved roten Ugras er sjeldent årsak til dårlig eng, me

Synonym til Vassjuk - ordetbety

I slik jord får dei fine røtene vekse og utvikla seg fritt, slik at dei får tatt opp vatn og næring. Hageblåbær er fleirårige, opprette, treaktige buskar som oftast vert 1,5 - 2,5 meter høge. Kvart år veks det fram nye skot frå krona, og desse greinene lever i mange år. Vassjuk jord. Skugge Den er særlig brysom i nordlige kyststrøk og på vassjuk jord, men kan også vokse på tørr jord. Planten dukker opp i mai og blomstrer sommeren igjennom til september. Før i tiden ble den ofte brukt som kalender. Blant annet ble det sagt at engen skulle slås når smørblomstene blir dekket av gresset Men da vi flyttet hit, og spesielt i perioder med store områder med åpen jord har jeg vært desperat. Så mye forskjellig som dukket opp! Jeg ble plutselig opptatt av hva de het og selvsagt om det fantes metoder som var effektive for å bli kvitt dem for godt. Ugress kan være ettårige, toårige eller flerårige

Våtmark - bare vassjuk jord eller livsviktige områder for fugler, dyr, planter og oss mennesker? Bildekåseri kl. 12.30 om våtmarker med vekt på områdenes betydning for trekkende fugl. Vafler/sveler og kaffe. Arrangementet holdes på Besøkssenter våtmark Oslo, avdeling Østensjøvannet, Enebakkveien 278b Dette er et økosystem med høy grunnvannstand, det vi i landbruket kaller vassjuk jord. Lite tilgjengelig oksygen gjør at døde planterester brytes svært sakte ned, og heller lagres som torv. Siden organisk materiale består av mengder med karbon, er myrer å regne som store karbonlager

Nitrogenfiksering - NLR Nord Norg

 1. Døden i Christiania Begravelsesvesenet i forrige århundre. På 1800-tallet var hovedstaden Christiania en by i sterk vekst. Stadig nye områder ble tatt i bruk til urbane formål, nye offentlige bygg ble reist og to ganger måtte bygrensa skyves utover for å fange opp forstedene i Aker
 2. Det er etter at ein har fått av avlinga i haust at ein vil sjå om det trengst drenering. Ein ser det på flekkar med dårleg avling der symptoma er vassjuk jord, det blir djupe og stygge kjørespor der ein bryt seg gjennom blauthol med tunge maskinar eller det er så blautt at ein ikkje kan kjøre på arealet i det heile
 3. dre nitrogen blir tilgjengelig for plantevekst og lagring av CO2 i halm og avling. Unngå jordpakking Jordpakking reduserer innholdet av luft i jorda og gjør det vanskeligere for planterøttene å utnytte hele jordvolumet

Gartnerens beste venn Grønne Ro

 1. Med vassjuk jord får man lettere jordpakkingsskader ved kjøring med tunge landbruksmaskiner og det kan også dannes lystgass (N2O) som er en skadelig klimagass. Øk satsingen på drenering. Statistikken fra landbruksdirektoratet viser at kun 62 prosent av tilskuddet er innvilga for 2014
 2. Opparbeidelse av grøfter i vassjuk jord før rørlegging. Created with Sketch. Add to folder Created with Sketch. Add to folder Created with Sketch. Remove from folder Order image Created with Sketch. 0 Comment/inquiry Created with Sketch. Created with Sketch. Share About the object. Identifier A-20145.
 3. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 16. juli 1990 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18. Endringer: Endret ved forskrifter 18. feb 2000 nr. 252, 30 juni 2000 nr. 707, 3 sep 2014 nr. 1144
 4. - Vassjuk jord er ikke bra nei, sier Wikersland i Bondelaget. Toril Wikesland er organisasjonssjef i Norges Bondelag. Foto: Norges Bondelag. Kan bli små avlinger
 5. - Bedre luftveksling - hindrer vassjuk jord - Mindre ugras, redusert sprøyting - Bedre gjødselutnyttelse -jevnere avling - Bedre kjørbarhet -Raskere opptørkning. (I Norge er tidlig våronn svært viktig for kornavlingen.) -Tidligere ute med feltoperasjoner (våronn og etter nedbør i vekstsesongen) -Mindre kjøreskader og.
 6. På landbruks-kontora kring i kommunane set dei Ås-utdanna agronomane og registrerer vassjuk jord for statistikken, utan å kunne gjere anna enn å uroe seg. For ei tid sidan sat eg og høyrde på radio. Der hadde ein flokk politikarar og nokre sentrale landbruksbyråkratar samla seg ein stad på sentralaustlandet
 7. • Trives på vassjuk jord • Finnes resistens. Norsk Landbruksrådgiving Øst 9 Tunrapp Poa annua •Vinterettårig, evt.flerårig •Kjølforma blad •Tettpakket jord •Redusert jordarbeiding •Tidlig bekjempelse •Spres med frø og deling av tuer. Norsk Landbruksrådgiving Øs

Engrapp Felleskjøpet Agr

Grøftegraving på Ekebergsletta. Drenering av vassjuk jord. Arbeidere i virksomhet på området mot Brannfjell. I bakgrunnen - Sanitetshyttene - Julemerkehyttene, 7 små hytter ved kanten av Brannfjell, bygget av Norsk Kvinners Sanitetsforening, sommerboliger fro tuberkuløse, ferdig i 1919 Vassjuk jord og kjøreskader klarer vi å identifisere med det blotte øye. Men du må ta stilling til om du skal gjøre noe med det. Det er bra at landbruksmyndighetene stimulerer økonomisk til mer drenering, noe som har ført til økt aktivitet, men det er fortsatt langt igjen Tåler ikke vassjuk jord og jord med lav pH. Sorter: - Monopoly: Nederlandsk vintersterk sort som gir stor avling og har svært god overvintringsevne. - Entopper: Nederlandsk sort som gir stor avling av god kvalitet. - Oxford: Nederlandsk sort med stor del av avlinga i 1. slått.

Tid for grøfting - Felleskjøpet Rogaland Agde

Navnet har den fått etter at bønder med dårlig vedlikehold av dreneringsskanaler, med påfølgende «vassjuk» jord, fikk mye av veksten over disse. Hvis du hadde en far som ikke var flink til å vedlikeholde dreneringkanalene eller rørene, var dette arven. Vassarv Vassjuk jord er det mye av i landsdelen. Slik jord er kald og ulaglig, gir små avlinger og blir lett kjøreskadet. Den fører også til problem for våronn og innhøsting på grunn av sein opptørking og. Lite kalk ijorda reduserer plantenes naeringsopptak Fullgjødsel er kalkfattig Tillør kalk hvert 5. å Kategori 3: Myrjord i mektighet 0 til 30-40 cm. Lite omdanna og/ vassjuk jord. Prioriteres ikke i matjordsammenheng, men kan mellomlagres for omdanning til matjord og evt blandes med sand. Masser i kategorien kan gjenbrukes i veganlegget ved behov. Den beste fulldyrka jorda blir prioritert for gjenbruk, dvs jord som kan benyttes direkte so Følgene av dårlig jordstruktur, som dårlig plantevekst, vassjuk jord og ugrasproblemer kan ikke kamufleres med en ekstra dose kunstgjødsel eller bruk av kjemiske sprøytemidler. Hjelp - enga hos naboen er mye grønnere! Økologisk eng har et annet vekstforløp enn ei eng gjødsla med kunstgjødsel Fôrvikker trives på de fleste jordarter, men vassjuk jord med lav pH gir dårlige vekstforhold. Den krever spireråme og bør ikke dyrkes oftere enn hvert 3. - 4. år. Fôrvikker blir stort sett brukt i blanding med korn og erter. I renbestand kan den gi dårlig smak på fôret

Flerårig raigras Felleskjøpet Agr

Drenering av vassjuk jord er også et godt klimatiltak; forskning tyder på at godt drenert jord slipper ut betydelig mindre lystgass (N 2 O) enn vannmetta jord. Lystgass er en sterk drivhusgass. Det kan tildeles inntil 2 000 kr pr daa i tilskudd til systematisk grøfting av jordbruksareal grøfte vassjuk jord for å redusere jordpakkingen. jordstruktur Jord med god struktur tørker lettere opp enn ei tett jord, og er dermed mindre utsatt for pakking. I tillegg holder aggregatene jordpartiklene sammen slik at de ikke så lett pakker seg sammen. God plantevekst, aktivt jordliv, vekstskifte med mye en Vassjuk og jernrik jord Jordsmonnet rundt vestre Vansjø har høyt jern (Fe) innhold Fe(III) binder PO. 4 3-: FePO. 4, R-Fe-PO. 4. der R er leire eller organisk materiale med netto negativ ladning I vassjuk jord reduseres Fe(III) til Fe(II) Dette reduserer jordsmonnets evne til å holde på PO 4 - som derved vaskes u Ei vassjuk jord gjev lite avling, dårleg utnytting av tilført næring og kan gje stort tap av næringsstoff til vatn og luft. Plantene veks betre når dei har passeleg tilgang på vatn, luft og næring. Om jorda er for våt, vil ein få dårleg vekst og mindre matproduksjon. Lystgassutsleppa frå dårleg drenert jord er høge

Taxus baccata 'Repandens' - VestPlan

 1. Etter å ha testet Vesfoldmodellene hos andre grønnsaksprodusenter i landet oppdaget vi at Jærbøndene ikke syntes steinrik jord var noen hindring, at Totenbøndene ikke hadde problemer med radkulturer i bratt terreng og at flere syntes det var helt greit å drenere vassjuk jord for å dyrke grønnsaker
 2. Utan jord, luft og vatn i høvelege mengder, - ingen plantevekst! Det er eit felles ansvar, å ta vare på den dyrebare matjorda til det beste for framtidige generasjonar. Lækjer vassjuk jord.. 36 Entreprenør med kveil og kasse.
 3. Hagepraten. Det norske hageselskaps offisielle diskusjonsforum for alle hageinteresserte i alle aldre og på alle kunnskapsniv
 4. Norsk Landbruksrådgiving Øst •Sommerettårig (30-100 cm høy) •Flere varianter- rød/rosa eller lysgrønn/hvit •Finnes resistens •Tåler vassjuk og sur jord Hønsegra

Kor og når vert karbon fanga i jord? - Fylkesmannen i Vestlan

hei! Det høres jo ikke helt bra ut nei. Det spørs om blåbærbusken din er død. Hos blåbær settes knoppene året før, men de sveller på våren, avhengig av hvor i landet du bor og hvordan lokalklimaet er der du bor. Blåbær liker å stå på et lunt sted og ikke i våt eller vassjuk jord Det er difor behov for ein auka innsats på drenering, både som utbetring der det er vassjuk jord og som jamnleg vedlikehald og fornying av dreneringstilstanden. Tabell 1. Fylkesvis oversyn over dyrka areal brukarane vurderer som dårleg drenert Jordbr.verksemder med dårleg drenert areal Dårleg drenert dyrka areal (dekar) * Dyrka areal total oksygenfri. Dreneringstiltak vil kunne redusere utslipp av drivhusgasser fra vassjuk jord, men vanlig grøfting/drenering av jordbruksjord faller imidlertid utenfor forskriftens formål. Tilskudd til ordinær drenering/grøfting utbetales gjennom en egen tilskuddsordning som er regulert gjennom forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord At effekten av denne senkningen ikke ga grunneierne så store fordeler som man hadde håpet på, er sikkert riktig, men å hevde at grunneierne ikke oppnådde fordeler ved å kunne ta i bruk vassjuk jord, drenere myrer og sumpmarker, og legge om fra beite og eng til korn og poteter. Noen steder ble også tidligere grunne bukter dyrket opp NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek

Knereverumpe

Hagepraten • Se emne - Dette lurer vi på

vassjuk, da disse organismene lever under anaerobe forhold. Noen grupper nematoder lever av sopp og bakterier, andre er predatorer. dyrkingsjord sammenlignet med mengden man finner i sunn jord. Vanlig jord Sunn jord Bakterier (antall/ g jord) 1 x 106 6 x 108 Bakterier (arter/g jord) 5000 75000 Sopp (µg /g jord) 5 150-50 Created with Sketch. Share About the object. Identifier A-20145/Uae/0003/005 ; Subject. Graving i bekkeløp på Ekebergsletta. Drenering av vassjuk jord. Arbeidere i virksomhet Vassjuk jord. Lavt humusinnhold, høyt humusinnhold. Lav pH, og høy pH. Erosjonsutsatt jord, tørkesvak jord. Næringsfattig jord. Jord med ekstreme analysetall for fosfor og kalium, som følge av rause tildelinger av husdyrgjødsel i mange år - Arbeidsvandrerne fra vårt naboland ble ansett for å være spesielt flinke til å grøfte vassjuk jord og gikk da også gjerne under betegnelsen moldjordssvensker. De var gode til å lage gjerder, var eksperter på gråsteinsmuring og tok gjerne sesongarbeid på teglverk. I byene ble de sysselsatt i industrien

Til Jesu forsvar kan jeg si at for tilhørerne i Israel ville nok problemet med vassjuk jord på Karmøy fortone seg relativt fjernt. Men det gjør ikke Johnnys bilde mindre verdifullt. Jorda han beskrev ble vassjuk fordi det manglet drenering. Det kom bare regnvann og bekker til, men ingenting gikk videre Tett og vassjuk jord må grøftes. Unngå sigevatn fra overliggende områder med ei grøft fyllt med grov sand/pukk. En må sørge for godt avløp for vatnet som samles opp gjennom grøfterørene, og legge utløpene slik at de kan stakes /spyles opp på våren. En steinbrønn har reddet mange grasplener fra oversvømmelse. Vel Tung og tett, ja vassjuk jord - ingen problemer. Det er bare hunntreet som får disse ulldottene (Det er frø med frøull). Se deg om i landskapet en vinterdag og konstater at Istervier er en vanlig plante. Dottene sitter på helt til neste vår, men blir mindre etterhvert som frøene fyker avgårde Bringebærrøtene trivst dårleg i vassjuk jord. Dreneringa må vere jamn og god i heile feltet før utplanting. Vekstproblem dukkar oftast opp på stader der gamle grøfter er gått igjen og vatn blir ståande i overflata. Slike stader vil også ulike skadelege algesoppar trivast betre i jorda og medføre vekstproble Det er et trist syn som møter en om en kjører langs landevegene på Øvre Romerike i juli. Den vanskelige våren har ført til vassjuk jord og drukna vekster. Åkrene som skulle svaiet grønne i sommervinden, er en rekke steder bare en gul skygge av seg selv

Betyr vassjuk jord. (138) Skrukkane. Skrukk betyr landet som ligger høyere. (359) Slotteviken. Inne på søylå. (94) Snurreflekken. (473) Ståveliå. (139) Sundshuset. Bygget av Sund ca. 1895. (90) Svihaugen. (195) Webdesign av Ivar Stange | ivarstange /æt/ gmail /dot/ com. Jord. Som andre lyngplantar likar hageblåbær sur og lett jord. pH bør liggje mellom 4,0 og 5,3. Rotnettet er grunt og manglar rothår. Dette gjer at jorda må vera laus og ha jamn tilgang til næring og vatn. Den beste jorda er ei laus skogsjord med mykje organisk materiale i. Kultur. Hageblåbær vert planta på drill I vassjuk jord vil oksygentilgangen til knollene reduseres og dette er ikke bra verken for plantene eller bakteriene. Kan fiksere 10 - 20 kg nitrogen/dekar Ei eng med godt kløverinnslag (> 30 prosent) kan fiksere 10-20 kg nitrogen per dekar årlig under norske forhold Nitrogenet kommer tilbake til lufta ved denitrifikasjon som skyldes denitrifikasjonsbakterier (Denitrobacillus). NO3 (nitrat) + H2 (hydrogen, som dannes ved anaerobe prosesser i jorda) -> H2O (vann) og N2 (nitrogen). Dette skjer best i jord som er fattig på oksygen, altså våt, tung og vassjuk jord (som det er mye av i oreskog) Vassjuk jord må ein unngå. Val av sortar og grunnstammer Ved nyplanting må ein ha god dialog med omsetnadsledda i spørsmålet om val av sort. Dei har best kjennskap om etterspurnaden i marknaden. Generelt tilrår ein no meir planting av tidlege sortar..

På tide å drenere? - Landbruksdirektorate

 1. Mye av jorda hadde naturlig fall slik at en ikke hadde problemer med for mye vassjuk jord. Grøfting var ennå i sin spede begynnelse. Ca. 100 dekar skog hørte til, men her ble det drevet mest.
 2. gjerne på vassjuk jord og pakka vendeteiger. Foruten raps og rybs, er også mange andre kålvek-ster svært mottagelige for klumprot. Ugrasarter i korsblomstfamilien er mottagelige og kan holde liv i smitten i et omløp. Klumprot skyldes angrep av Plasmodiophora brassica (en encellet parasitt), og smitte kan spres både me
 3. •Unngå kuldegroper og vassjuk jord •Tilgang på vanning •Bestill planter av ønska sorter og kvalitet. Forbered jorda •Drenering hvis nødvendig •Start gjerne året før omlegging med jordløsning, kalking og justering av næringsstoffer, fjerning av kveke og annet fleråri
 4. jordpakking eller vassjuk jord, omdannes lett tilgjengelig plantenæring nitrat til ulike gassformer. Det er påvist større tap av lystgass ved bruk av tung traktor på Figur 1. Jordorganismer og enzymer fra disse driver mange prosesser i jorda. Er vi heldige kan vi få nyttige næringsstoffer. (Fig 1 og 2 etter Brady & Weil, 2008) Figur 2
 5. Planter i vassjuk jord 16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Vatn er ein av dei viktigaste faktorane for alt liv, også planteliv. Det kan bli både for mykje og for lite vatn. Mange planteartar er genetisk tilpassa liv i vatn, andre i ørken. Les mer
 6. Når kolerasmittestoffene satte seg i vassjuk jord, ble de spredt med lufta. Slik jord ble lett forbundet med fattigdom og slum, og derav oppsto forståelsen av at det var de fattige som ble smittet. Jordbunnsteorien, eller miasmeteorien som den også er blitt kalt etter det greske ordet for.

Karbonbinding i Vestlands-jord @ Agropu

PPT - Integrert plantevern PowerPoint Presentation, free

- unngår vassjuk jord som gir dårlig rotutvikling og redusert næringsutnyttelse - lavere avlinger - større utfordringer med å finne laglig tidspunkt for såing og høsting - jordpakkingsskader ved kjøring med tunge landbruksmaskiner Økte nedbørsmengder som følge av klimaendringer gjør at dreneringsbehovet øker ytterligere Lyssiv er eit problem. Den likar vassjuk, sur og dårleg gjødsla jord. Lav pussing haust/vinter. Sprøyting virkar godt. Mekoprop og MCPA har behandlingsfrist 2 veker. 2-årig tistel har bladrosett fyrste året, 2. året er det stengel og blomst/frø. Deretter dør den. Spreiar seg berre med frø Det er viktig at det er opplendt jord, for raps trives ikke på vassjuk jord - da blir det ikke avling. God kalktilstand er også viktig. Stripebeiting fungerer optimalt for raps. Har du raps og hå holder mjølka utover høsten Naturvernforbundet er som de fleste vet glad i vassjuk jord. Dessuten er vi også et våtmarkssenter som skal fremme kunnskap og interesse for de fuktige elementer i naturen. Men en hage er en hage. Og den fungerer dårlig dersom grasklipperen kjører seg fast i gjørme Skal du direkteså med godt resultat er du også avhengig av godt drenert jord. I vassjuk jord lager du en «plastisk fure» der kornet kan bli liggende åpent og drukne. Det bør være struktur i.

landbruksarealer med vassjuk jord. I så fall ligger behovet trolig heller under én meter oppfylling, enn de fire meter som er antydet i planinitiativet. Deponi Restfraksjoner som ikke kommer inn under de høyere trinn i pyramiden, skal gå til deponi godkjent etter forurensningsloven. Rene masser og definisjonen av avfal Fagfolket hos Rådmannen hadde innstilt på å prioritere tilskudd til nydyrking og drenering av vassjuk jord, men ikke myr. SP foreslo å prioritere tilskudd også til drenering av myr, og dette fikk flertall med stemmene fra SP, H og delvis AP

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Raudt kjertelhønsegras - Plantevernleksikone

- Dårlig jordstruktur/ vassjuk jord - Svak rotutvikling på kulturplantene - Fare for nattefrost etter behandling . NB! Blandinger med andre midler kan forsterke ovennevnte symptomer Maksimal dose om våren er 45 ml per daa i rug og i høsthvetesorten Magnifik. Unngå overlappinger Hovedkontor . Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås : Tlf: 03 246 . Fax: 63 00 92 10 post@bioforsk.no . Bioforsk Jord og miljø Frederik A. Dahls vei 20 1432 Ås Tlf: 03 246 . Faks Jord i god hevd og god kvalitet har best evne til å lagre klimagasser. Brakklagt og vassjuk jord binder mindre klimagasser, er mindre klimasmart og produserer ikke mat. Jeg skulle ønske at Civita kunne se sammenhengene og ta tak i de viktige tiltakene som utvikler norsk matproduksjon i mer klimasmart retning og øker matproduksjonen

Skogveven.n

Reparerer vassjuk jord 14.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015) - Grøfting betalar seg på lang sikt. Eg får raskare oppturking vår og haust, og skåner jorda mot jordpakking. Og, ikkje minst, eg får avlinga i hus. Les mer I 2009 fant det unge paret småbruket Nysted i Bergeberget, men vindskjeve hus, vassjuk jord rundt husene og rundt 80 mål skog. - Nå skal vi bygge på gang og trappegang på huset, så er det fullstendig restaurert og satt i stand. Det er det viktigste, å ha et skikkelig hus å bo i, sier Magnus. Spesielt det siste året har det vært viktig Vis meny. Nyhetsarkiv; Fagartikler. Bioenergi . Biogass; Biorest; Frukt og bær . Bær . Jordbæ

God jordstruktur gir økt avkastning - Klimalandbru

Knerevehale veks på våt og næringsrik jord - NorskBruk hausten til drenering - Norsk LandbruksrådgivingVårkålSamvirke nr
 • Tarot liefde voorspelling.
 • Radio gewinnspiele aktuell.
 • Busunternehmen münnerstadt.
 • Sitronsyresyklus.
 • Fjotolf meaning.
 • Grorud skole loppemarked.
 • Ac68u aimesh.
 • Spiegel kaufen ebay.
 • Pudelpointer zwinger.
 • Barneteater lillestrøm.
 • Sig sauer 1911 tacops 9mm.
 • Kjøpmann lønn.
 • Parfymeri harebakken.
 • Hva er novembergrunnloven.
 • Bershka infolinia.
 • Autokino berlin.
 • Kappahl lambertseter.
 • Grønn hjelm.
 • Mercedes amg 63 gls.
 • Mydays krimidinner termine würzburg.
 • Hormonell ubalanse vektøkning.
 • Hva betyr skål.
 • Lilo og stitch norsk tale download.
 • Runescape wand of praesul.
 • Vondt i lysken før fødsel.
 • Stiftung geißstraße heiraten.
 • Boeing 737 800 (winglets).
 • Spannmelker.
 • Avbestille flybillett widerøe.
 • Parfymeri harebakken.
 • Angulært moment.
 • Noodle soup recipe.
 • Openmtbmap kostenlos downloaden.
 • Konebil test.
 • Champions league draw stream.
 • German war flag ww2.
 • Elcad gratis.
 • Eg ser bjørn eidsvåg tekst.
 • Hva er oksidasjon.
 • Bosnia hercegovina fakta.
 • Cw shows.